Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


W dniu 20 lutego 2009 r. w przepięknej sali sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiegio w Olsztynie odbyło się seminarium pt. "Ekologiczny i ekonomiczny wymiar efektywności energetycznej".

Około 50 słuchaczy oczekiwało odpowiedzi na problemy, które w swoim wystąpieniu zawarł
Pan Jacek Protas - Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

PATRONAT HONOROWY
Logo MG

ORGANIZATORZY
Logo UMWWM Logo PREDA

PARTNERZY
Logo BOS Logo UMWZ Logo ELECTRABEL
Logo PIB Logo PGEE Logo ZENERISWojewództwo Warmińsko - Mazurskie jako pierwsze w Polsce poddało się rygorom, które opisane zostały w "Programie Ekoenergetycznym Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2005 - 2010". Świadczy to, o dalekowzrocznym widzeniu problemów energetyki, które będą miały znaczenie na postrzeganie województwa, jako regionu dbającego równocześnie o charakterystyczne i atrakcyjne elementy środowiska i nowoczesny rozwój cywilizacyjny.

Wielowątkowość zmian (urynkowienie cen energii, równouprawnienie podmiotów w zakresie planowania energetycznego, realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii, upowszechnianie programu efektywności energetycznej) dopuszcza społeczeństwo do decyzji o kształcie energetyki. Podejmowane decyzje w obrębie energetyki stają się decyzjami strategicznymi.

Przy wyznaczaniu energetycznych celów należy uwzględnić potrzeby energetyczne przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne mieszkańców.
Niekorzystne zmiany klimatu w Polsce powodują powstawanie różnorakich szkód. Do najgrożniejszych należy zaliczyć awarie sieci elektroenergetycznych. Awaria szczecińska, która miała miejsce w kwietniu 2008 roku wykazała, jakie zadania stoją przed samorządem dla ochrony mieszkńców i minimalizowania skytków katastrofy.

Proces zmiany sprzedawcy energii w Polsce napotyka na liczne przeszkody. Jedną z najważniejszych przeszkód jest brak kampanii informacyjnej, która pozwoliłaby na stworzenie rynku klienta.
Prezesi Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Zamówień Publicznych w kwietniu br. wydali komunikat, który zobowiązuje jednostki sektora publicznego do wybierania sprzedawcy energii w drodze przetargów. Jest to sposób na wymuszenie na sprzedawcach energii zachowań prorynkowych.

Zmiana sprzedawcy jest tylko jednym z elementów polityki energetycznej.
Ustawa Prawo Energetyczne i Krajowy Plan Działań na rzecz Efektywności Energetycznej umacniają rolę samorządu w planowaniu energetycznym. Ustanawiają partnerstwo pomiędzy samorządem a sieciowym zakładem energetycznym.
Charakter i złożoność zmian w gospodarce energetycznej wymaga ciągłego poszerzania wiedzy. Niezbędna staje się w kontekście rozgorzałej dyskusji na temat energetycznego modelu gminy.
Bo wybór modelu wiąże się nierozłącznie z określeniem dopuszczalnych kosztów realizacji projektu.
Nadal w tle funkcjonuje zadawane rzadko pytanie - czy dla efektywnego wyboru modelu dywersyfikującego zaopatrzenie społeczności lokalnej w energię ze względu na źródła energii nie powinien uczestniczyć powiat - jako samorządowy rozbudowany infrastukturalnie podmiot.

Wprowadzenie do polskiego systemu energetycznego 15 % energii pochodzacej z odnawialnych źródeł energii jest obowiązkiem trudnym. Współdziałanie w realizacji tego obowiązku spoczywa na wszystkich podmiotach rynku energetycznego. Realizacja tego zadania wymaga zdecydowanego finansowego wsparcia.

Z przedstawionymi powyżej wątkami zmierzyli się:

Waldemar Redmer - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Ludwik Latocha - Polish Green Ecological Energy,
Jacek Walski - AM PREDA,
Agata Matla - ELECTRABEL,
Mariusz Kostrzewa - Polska Izba Biomasy, ZENERIS.
Anna Wujec - Bank Ochrony Środowiska SA

W imieniu uczestników i prelegentów, chcę pogratulować sukcesu zrealizowania inicjatywy o niezmiernie skomplikowanej tematyce oraz podziękować za sprawne przeprowadzenie seminarium Panom:
Bogdanowi Meinie
Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska
oraz
Andrzejowi Koniecko.

Z o b a c z    p r o g r a m    s e m i n a r i u m

P R E Z E N T A C J E
Lp Tytuł ściągnij
1 Waldemar Redmer - Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
- Bezpieczeństwo energetyczne w skali regionu i gminy.
Pobierz
2 Ludwik Latocha - Polish Green Ecological Energy
- Gminy/regiony samowystarczalne energetycznie - przykłady realizacji w Europie.
Pobierz
3 Jacek Walski - AM PREDA
- Zmiany w energetyce gminnej - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury.
Pobierz
4 Agata Matla - ELECTRABEL
- Możliwości współpracy z niezależnymi sprzedawcami energii.
Pobierz
5 Mariusz Kostrzewa - Polska Izba Biomasy, ZENERIS
- Modele energetycznego zaopatrzenia gmin w kontekście rozwoju biogazowni.
Pobierz
6 Anna Wujec - Bank Ochrony Środowiska SA
- Finansowanie inwestycji energetycznych.
Pobierz

G A L E R I A
Zobacz też realację na stronie Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego
<-- Powrót

Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY