Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


W dniu 4 czerwca 2008 r. w sali Bogusława X na zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się seminarium szkoleniowo-informacyjne poświęcone problemom energetycznym województwa zachodniopomorskiego.

Około 100 słuchaczy, a wśród nich goście z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oraz samorządowcy z Żagania, Poznania i Warszawy oczekiwali odpowiedzi na problemy, które w swoim wystąpieniu zawarł Pan Wojciech Drożdż - Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego.
Warto je w tym miejscu zacytować:
"Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby wspólnie przedyskutować kilka ważnych zagadnień związanych z dynamicznymi zmianami w gospodarce energetycznej. Wielowątkowość zmian (urynkowienie cen energii, równouprawnienie podmiotów w zakresie planowania energetycznego, realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii, upowszechnianie programu efektywności energetycznej) dopuszcza społeczeństwo do decyzji o kształcie energetyki. Podejmowane decyzje w obrębie energetyki stają się decyzjami o dużym znaczeniu ekonomicznym. Za każdym razem mamy do czynienia z zapisem ustawy o finansach publicznych, która mówi o wydatkach celowych oszczędnych z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.
Dlatego też, przy wyznaczaniu energetycznych celów należy uwzględnić potrzeby energetyczne przedsiębiorstw oraz bezpieczeństwo energetyczne i ekonomiczne mieszkańców.
Proces zmiany sprzedawcy energii w Polsce napotyka na liczne przeszkody. Jedną z najważniejszych przeszkód jest brak kampanii informacyjnej, która pozwoliłaby na stworzenie rynku klienta.
Prezesi Urzędu Regulacji Energetyki i Urzędu Zamówień Publicznych w kwietniu br. wydali komunikat, który zobowiązuje jednostki sektora publicznego do wybierania sprzedawcy energii w drodze przetargów. Jest to sposób na wymuszenie na sprzedawcach energii zachowań prorynkowych.
Zmiana sprzedawcy jest tylko jednym z elementów polityki energetycznej. Ustawa Prawo Energetyczne i Krajowy Plan Działań na rzecz Efektywności Energetycznej umacniają rolę samorządu w planowaniu energetycznym. Ustanawiają partnerstwo pomiędzy samorządem a sieciowym zakładem energetycznym.
Charakter i złożoność zmian w gospodarce energetycznej wymaga ciągłego poszerzania wiedzy."

Województwo Zachodniopomorskie należy do najdynamiczniej rozwijających się województw w Polsce. Niestety, planowany rozwój nie idzie w parze z rozwojem elektroenergetyki sieciowej. Pierwszym jego przejawem jest niemożność wywiązania się operatorów energetycznych z obowiązku wprowadzenia do sieci energii elektrycznej, pochodzącej z najpopularniejszej na zachodnim Pomorzu - energetyki wiatrowej. Wskazuje się na techniczną barierę wyprowadzenia nadwyżek energii na południe Polski.
Niezrozumiałym jest twierdzenie, że energetyka sieciowa mając w nieodległej perspektywie racjonowanie w dostarczaniu energii nie może niedoboru uzupełnić energią pochodzącą z OŹE. Obowiązek wprowadzenia do sieci 20 % energii pochodzacej z odnawialnych źródeł energii nie jest obowiązkiem , który spełni nasze Państwo. Współdziałanie w realizacji tego obowiązku spoczywa na operatorach systemów energetycznych. I wymówką nie może być brak pieniędzy. Od aktywności i otwartości każdego podmiotu działającego pod rygorem tego obowiązku zależy, czy zapowiadane energetyczne kłopoty będą zminimalizowane, czy też dodatowo spotęgowane o konieczne do zapłacenia kary. Innym ważnym problemem, przewijajacym się w dyskusjach o współdziałaniu pomiędzy energetyką sieciową a samorządem jest brak jednolitego poglądu na planowanie energetyczne. Spornym punktem jest tu opracowanie pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Dotychczasowa dyskusja w tej sprawie była bardzo pobieżna i omawiała braki formalne. Dzisiaj zaczyna sięgać głębiej. I pierwszym punktem zapalnym na określonym terenie są relacje dwóch głównych uczestników rynku energetycznego. Jedna strona przedstawia plany, druga plany brakiem pieniędzy torpeduje. W tej retoryce plany schodzą na plan dalszy, na pierwszym pozostają pieniądze.

Z przedstawionymi powyżej wątkami zmierzyli się Panowie:


Jacek Walski - AM PREDA,
Jacenty Węgliński - PSE Operator,
Tomasz Wawrzyniak - ENEA-Operator,
Zenon Lenkiewicz - ENERGA - Operator,
Witold Kępa - Urząd Regulacji Energetyki Oddział w Szczecinie.

W imieniu uczestników i prelegentów, chcę pogratulować sukcesu zrealizowania inicjatywy o niezmiernie skomplikowanej tematyce oraz podziękować za sprawne przeprowadzenie seminarium Paniom:
Małgorzacie Gorzałczyńskiej-Koczkodaj
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
oraz
Marzenie Budnik-Ródź,
Danucie Jędrzejewskiej,
Agnieszce Myszkowskiej,
Joannie Piwowskiej.

Z o b a c z    p r o g r a m    s e m i n a r i u m

P R E Z E N T A C J E
Lp Tytuł ściągnij
1 Jacek Walski - AM PREDA
- Planowanie energetyczne w gminie i instytucjach publicznych.
Pobierz
2 Robert Monkiewicz - ELEVER
- Rozliczenia za energię elektryczną. Przetargi. Analizy ofert.
Pobierz
3 Jacek Walski - AM PREDA
- Efektywność energetyczna.
Pobierz
4 Jacenty Węgliński
- Energia w dobrych rękach.
Pobierz
5 Tomasz Wawrzyniak - ENEA - Operator sp. z o.o.
- Sieć elektroenergetyczna w woj. zachodniopomorskim, bariery oraz planowanie jej rozwoju.
Pobierz
6 Zenon Lenkiewicz - ENERGA - OPERATOR SA
- Plany rozwoju. Rozwój sieci elektroenergetycznej na terenie oddziału w Koszalinie.
Pobierz

G A L E R I A
Zobacz też realację na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
<-- Powrót

Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY