Start
 O Firmie
 Referencje
 Praca
 Polityka pryw.
 Nota prawna
 Mapa strony
 ISO 9001
 Kontakt
   
   

 


• 2022.08.05 Ceny energii i paliwa gazowego na 2023 r.
Docierają do Państwa różne informacje medialne o podwyżkach cen energii elektrycznej i paliwa gazowego, które nie precyzują wprost jej skali.  Prowadzone analizy cen w ramach notowań dziennych poprzedzających dzień otwarcia ofert i cen energii elektrycznej  oferowanej przez wykonawców bez uwzględnienia opłaty abonamentowej wskazują, że uzasadnione koszty działalności gospodarczej, akcyzy i marży przedsiębiorcy obrotu energii elektrycznej stanowią od 13-25 % ceny BASE_Y.
Oznacza to, że w dniu 11.07.2022 r cena netto energii elektrycznej notowana na Towarowej Giełdzie Energii dla BASE_Y wynosząca 1555,55 zł/MWh, dla odbiorcy końcowego w ofercie wykonawcy winna kształtować się pomiędzy 1757,77 zł/MWh   a   1944,44 zł/MWh. 
Niestety, od dnia szacowania cena energii notowana na TGE na rok przyszły wzrosła w ostatnim miesiącu o kolejne 100 zł. Musimy zatem sobie zdawać sprawę, że dla normalnego funkcjonowania podmiotów publicznych w roku 2023 musimy zabezpieczyć kwotę niemalże czterokrotnie wyższą od obecnej. Okres obowiązywania obniżonego VAT na energię elektryczną kończy się 31 października 2022 r.  Nie ma żadnych przesłanek świadczących o podtrzymaniu tego stanu rzeczy. Można się spodziewać przywrócenia tej stawki  z obecnych 5 % do 23 %. Pamiętać należy, że mamy jeszcze do czynienia z obniżoną akcyzą  z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh i obecnie z 5 zł/MWh do  4,6 zł/MWh. Może zatem również się zdarzyć, że i to rozwiązanie zostanie cofnięte.
Zakup energii elektrycznej związany jest  nierozerwalnie z kosztami dystrybucji. O ile w czasie piątkowej konferencji Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uchylił się od odpowiedzi o skalę podwyżek w tym obszarze, o tyle o ile nam wiadomo, operatorzy systemów dystrybucyjnych wystąpili o podniesienie cen parametrów dystrybucyjnych o 30 do 40 %.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja z paliwem gazowym. O ile cena paliwa jazowego w zakończonych przetargach w ostatnim tygodniu dla obiektów niechronionych wyniosła 1320 zł/MWh, o tyle cena dla obiektów chronionych jest owiana całkowitą tajemnicą. Projekt ustawy wzmacniającej ochronę odbiorców gazu ziemnego przyjęty przez Radę Ministrów w lipcu 2022 r. przewiduje przedłużenie do końca 2027 r. ochrony taryfowej dla odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorców będących strategicznymi instytucjami pożytku publicznego (jak np. szpitale, szkoły czy przedszkola). Ochrona na razie obowiązuje do końca 2023 r.
 
• 2022.06.03 „Efektywne instrumenty wspierania kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w Polsce”.

W raporcie międzyresortowej komisji eksperckiej Fala Renowacji wskazano nowe standardy dla budynku mieszkalnego: 65 kWh/m2 zużycia energii pierwotnej, zakaz emisji CO2 z paliw kopalnych, pokrycie całego zużycia energii pierwotnej z OZE. Standard zacznie obowiązywać dla nowych budynków od 2027 r., a modernizowanych od 2030 r. Standard oznacza w praktyce zakaz stosowania pieców węglowych, olejowych i gazowych. Od 2025 r. zunifikowane zostaną klasy charakterystyki energetycznej budynków przy zobowiązaniu do przeprowadzenia termomodernizacji budynków o najgorszej charakterystyce  poprawiajacych przynajmniej o jedną klasę do 2030 budynków niemieszkalnych i do 2033 r. budynków mieszkalnych. Do 2030 r. w Polsce powinno zostać zmodernizowanych 2,4 mln budynków.

 

• 2021.12.30 Zakupy energii w 2021 r. - patologie.

Pomimo wzrostów cen energii, co dla podmiotów składajacych oferty przy otwartych kontraktach było mocno niebezpieczne, nie mieliśmy do czynienia z lawinowymi upadłościami przedsiębiorstw obrotu. Wynalazły one pomysł - nie podpiszemy umowy lub odstępujemy od realizacji umowy. Konieczne stało się powtarzanie procedur wyboru wykonawcy. Niektóre podmioty publiczne wykorzystały możliwość negocjacji z wybranym sprzedawcą w ramach zamówienia z wolnej ręki. Skutki tego były opłakane - cena dla tych kontraktów sięgała nawet 1200 zł/MWh (wszystkie informacje w cenach netto). A jeśli nie zdążyły z wyborem wykonawcy skutkującym zgłoszeniem w OSD zawartch umów do 10.12.2021 r. to pewnym jest rezerwowy zakup energii elektrycznej w przynajmniej miesiącu styczniu 2022 r. przy cenie 1500 zł/MWh (TAURON Sprzedaż sp. z o.o.)  - 2000 zł/MWh (ENERGA Obrót SA).  Nowe Pzp chroni wykonawcę, którego zamawiający nie może ukarać w sposób adekwatny do wyrządzonej szkody. Ale jeśli skorzystamy z zapisów art.109, ust. 1, pkt 5, 7, 8 10, to jesteśmy w stanie wyeliminować takiego wykonawcę z grona składających oferty. Budujemy bazę danych o wykonawcach  z dowodami na tego rodzaju nieodpowiedzialne postępowanie. Poszkodowanych zapraszamy do kontaktu.

 

• 2021.12.30 Ceny prądu - za co płacimy?

Ceny energii elektrycznej stanęły na głowie. Uzależnienie ich od notowań na giełdzie powoduje, że cena dla odbiorcy końcowego w kontraktach na 2022 r. przekracza już 1000 zł/MWh. I nie ma tu zasadniczego znaczenia wzrost kosztów emisji CO2, bowiem ten wyniósł od połowy maja br. ok. 30 euro za tonę. Odpowiada zatem za wzrost ceny o około 100 zł. A od maja br. mamy przyrost ceny w wysokości 600 zł/MWh. Analizując wygrywające ceny w aukcjach PURE dla instalacji wiatrowych i słonecznych  z czerwca i grudnia 2021 r. nie przekroczyły  one 300 zł/MWh. Szukając wniosków związanych ze sposobem budowania ceny energii, warto przyjrzeć się strukturze paliw i innych nośników energii pierwotnej do wytworzenia energii elektrycznej poszczególnych sprzedawców energii elektrycznej.

 

• 2021.12.30 Cena energii elektrycznej do odsprzedaży.

Jak podaje URE - w trzecim kwartale 2021 r. średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym wyniosła 282,97 zł/MWh. W listopadzie średnioważona miesięczna cena BASE dla wszystkich godzin doby wyniosła 552,40 zł/MWh, a dla tych, którzy posiadają dane z odczytów produkcji on-line cena ta w godzinach PEAK to 636,17 zł/MWh i w godzinach OFFPEAK - 429,35 zł/MWh.

 

• 2021.06.07 Ceny prądu czy ceny emisji CO2 - co ważniejsze?

W połowie maja 2021 r. cena emisji CO2 przekroczyła 56 euro za tonę. Ceny energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego na rok 2022 r. zaczynają się od 400 zł/MWh netto. W ubiegłym roku o tej porze kupowaliśmy energię elektryczną po 250 zł/MWh netto. Czy jeszcze płacimy za prąd?

 

• 2021.04.12 Ceny prądu.

Cena emisji CO2 wynosi ponad 43 euro. Cena energii elektrycznej na TGE utrzymuje się powyżej 300 zł/MWh, czyli odbiorca końcowy płaci netto ponad 350 zł/MWh. W projekcie ustawy Prawo energetyczne planuje się zniesienie obliga giełdowego i ograniczenie importu energii elektrycznej- to dodatkowypowód do wzrostu ceny. Z drugiej strony fantastyczne zyski firm wiatrowych pokazują, że  system wsparcia i system handlu OZE to złe odniesienia do rynkowej ceny energii. W energetyce istnieją zatem dwa równoległe światy, które się nie przenikają. Traci na tym odbiorca. Czy jest szansa na zmianę?

 

• 2021.01.09 Taryfy OSD

W dniach 5 i 8 stycznia br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził z ważnością do 31.12.2021 r. taryfy: innogy Stoen Operator sp. z o.o., TAURON Dystrybucja SA, ENEA Operator sp. z o.o.. Przedsiebiorstwa energetyczne wprowadzą taryfy do stosowania nie wcześnij niż 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

 

• 2020.11.04 Nowe programy pomocowe NFOŚiGW

NFOŚiGW przesunął zaplanowany program wsparcia PUSZCZYK, który miał zostać ogłoszony 15.10.2020 r. Równocześnie poinformował o programie NOWA ENERGIA wspierającego magazyny energii i rozwiazania okołowodorowe - budżet ok. 3,5 mld zł. Ponadto wspólnie Ministerstwem Klimatu i Środowiska zamierza uruchomić dla samorządu i jego spółek program dofinansowania zakupu autobusów wodorowych (dotacja 90 %) i autobusów elektrycznych (dotacja 80 %). Zaplanowany budżet to 1,3 mld. zł.

 

• 2020.11.04 Raport IRENA

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) ogłosiła w raporcie "Rise of Renewables in Cities" , że miasta maja duży udział w globalnej emiscji CO2 jednak ich zaangażowanie nie jest tak duże, jak ich mozliwości. Do 2050 r. miasta bedą musiały przyjąć dwie trzecie światowej populacji w przyjaznym do życia, niskoemisyjnym środowisku.

 

• XII Ogólnopolski Festiwal Ekoenergetyki

Wydarzenia zwiazane z festiwalem zaplanowano w tym roku na 2-3 listopada 2020 r. Wobec utrzymującego się od kilkunastu dni wysokiego poziomu wykrywalności chorych na COVID-19 i obostrzeń z tym związanych, a także mając na uwadze wartości i efekty, jakie niosą za sobą spotkania rzeczywiste uczestników wydarzenia - organizatorzy ustalili, że przygotowania do XII Ogólnopolskiego Festiwalu Ekoenergetyki zostały zawieszone, a sam festiwal odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Nowe technologie, czy wdrożenia warte publicznego pokazania nie powinny czekać na lepsze czasy. Stąd na stronie festiwal-ekoenergetyki.pl można zapoznać sie z prezentacjami, które miały być przedstawione w czasie festiwalu. Można też zapoznac się z wynikami prac Kapituły Zielonego Feniksa. Warto tam zajrzeć.

 

• 2020.08.21 Projekt zmian w ustawie o efektywności energetycznej.

Projekt zakłada między innymi dwie ważnie zmiany. Uznano, że minimalna objęta nim oszczędność  10 toe jest wartością stosunkowo dużą, osiągalną jedynie dla dużych podmiotów instytucjonalnych, próg ten należny zatem obniżyć. Zmiana druga mówi, że umowy o poprawę efektywności energetycznej (EPC), zawierane przez podmioty publiczne nie powodują zwiększenia długu publicznego. Ma to skłonić instytucje do szerszego korzystania z tego typu usług.
Link  prowadzący do konsultacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337302

• 2020.08.21 Konsultacje w sprawie rozporządzenia.

Minister Klimatu udostępnił do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Uwagi można zgłaszać do 30 sierpnia 2020 r. 
Link prowadzący do strony konsultacji https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12337303/katalog/12710946#12710946

• 2020.07.14 Wzrost cen emisji Co2 i cen energii elektrycznej.

Wczorajsza europejska aukcja uprawnień do emisji dwutlenku węgla została rozliczona po niespotykanym do tej pory kursie - 30,04 euro/tona. W okresie od 02.06 2020 r. notowano stały przyrost ceny uprawnień poczynając od kwoty 21 euro/tona do obecnej - ponad 30 euro/tona. W tym samym czasie cena energii elektrycznej na TGE rosła od 223,50 zł/MWh do 244,07 zł/MWh.

 

• 2020.06.29 Orzeczenie UOKiK w sprawie klauzul.

Do katalogu niedozwolonych klauzul stosowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne zaliczono zryczałtowaną opłatę nakładaną na klienta w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie klienta (przedsiębiorca energetyczny ma prawo dochodzić odszkodowania do wysokości poniesionej szkody) oraz w przypadku braku wyrażenia woli zakończenia umowy zawartej na czas określony automatycznego przedłużania umowy na kolejny czas określony - umowa może zostać automatycznie przedłużona na czas nieoznaczony, co oznacza że klient ma prawo do jej wypowiedzenia z terminem jednego miesiąca.

 

• 2020.06.25 W energetyce pandemia się skończyła.

Po marcowych raptownych spadkach cen energii elektrycznej i cen uprawnień do emisji CO2, gdzie minima na giełdach wynosiły odpowiednio około 211 zł/MWh i niecałe 15 euro/tona, dzisiaj ceny energii elektrycznej zbliżają się do 240 zł/MWh, a w przypadku uprawnień do emisji CO2 przekroczyły 25 euro/tona. Wróciliśmy do normalności?

 

• 2020.06.05 Kolejna spółka schodzi z rynku

Spółka E2 Energia z dniem 05.06.2020 r. zaprzestaje sprzedaży energii elektrycznej i paliw gazowych dla swoich odbiorców. Odbiorcy tej spółki przechodzą automatycznie na sprzedaż rezerwową. Cena energii elektrycznej i paliwa gazowego w ramach rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej jest znacznie droższa niż cena rynkowa.W interesie odbiorcy jest zatem jak najszybszy wybór nowego sprzedawcy.

• Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury

[13-05-2020] Informacja o unieważnieniu postępowania

2020.05.13 OIK unieważnienie.pdf
Ogłoszenie nr 540081557-N-2020 z dnia 13-05-2020 r..pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby obiektów Opolskich Instytucji Kultury.

Składanie ofert do 19.05.2020 r. godz. 11:15.

Dokumenty podpisane cyfrowo:

Ogłoszenie 538789-N-2020 z dnia 2020-05-11 r..pdf
SIWZ cz. I - obiekty OIK.pdf
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty OIK.xlsx
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty OIK.xlsx.xades
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty OIK.pdf
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy obiekty OIK.pdf
SIWZ cz. V- załączniki do oferty obiekty OIK.pdf

Dokumenty bez podpisu cyfrowego

SIWZ cz. I - obiekty OIK.docx
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty OIK.xlsx
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty OIK.docx
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy obiekty OIK.docx
SIWZ cz. V- załączniki do oferty obiekty OIK.docx

 

• 2020.05.08 Rekompensaty cen energii.

Odbiorca energii z grupy taryfowej Gx (gospodarstwo domowe) miał mieć rekompensowane od 01.01.2020 r. ceny energii. Niestety, z powodu koronawirusa rząd rozważa zniesienie rekompensat. Decyzji w tej sprawie możemy spodziewać się w trakcie prac nad nowelizacją budżetu, która ma byc przeprowadzona w połowie roku.

 

• Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego HYDROKAN sp. z o.o.

[12-06-2020] Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510103161-N-2020 z dnia 12-06-2020 r..pdf

 

[21-05-2020] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2020.05.12 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - HYDROKAN.pdf

 

[05-05-2020] Informacja z otwarcia ofert.

2020.05.05 Informacja z otwarcia ofert - obiekty HYDROKAN.pdf

 

[30-04-2020] Odpowiedzi na pytania do postępowania - HYDROKAN sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 540074027-N-2020 z dnia 29-04-2020 r..pdf
Pytania i odpowiedzi 1.pdf
Pytania i odpowiedzi 2.pdf
Pytania i odpowiedzi 3.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego HYDROKAN sp. z o.o.

Składanie ofert do 05.05.2020 r. godz. 12:15.

Ogłoszenie nr 534466-N-2020 z dnia 2020-04-25 r.pdf
SIWZ cz. I - obiekty HK.pdf
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty HK.xlsx
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty HK.docx
SIWZ cz. IV- załączniki do oferty HK.docx
SIWZ cz. V- załączniki do oferty HK.docx

 

• Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

[03-06-2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Ogłoszenie nr 510097031-N-2020 z dnia 03.06.2020 r..pdf

 

[21-05-2020] Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

2020.05.21 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - obiekty SP Stalowa Wola.pdf

 

[05-05-2020] Informacja z otwarcia ofert.

2020.05.05 Informacja z otwarcia ofert - obiekty Szpital Powiatowy Stalowa Wola.pdf

 

[30-04-2020] Odpowiedzi na pytania do postępowania - SPZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli

Pytania i odpowiedzi 1.pdf
Pytania i odpowiedzi 2.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli.

Składanie ofert do 05.05.2020 r. godz. 11:15.

Ogłoszenie nr 534208-N-2020 z dnia 2020-04-24.pdf
SIWZ cz. I - obiekty SW.pdf
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty SW.xlsx
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty SW.docx
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy SW.docx
SIWZ cz. V- załączniki do oferty SW.docx

 

• 2020.04.25 XII Festiwal Ekoenergetyczny w Opolu - Aktualności.

Jak nas poinforomało OCRG, w trakcie Festiwalu będziemy mieli gości z Saksoni, którzy wezmą udział  w ramach misji handlowej związanej z OZE i ochroną środowiska. Już dzisiaj można rezerwować czas w okresie 3-5.11.2020 r.

 

• Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wielkopolskiej Grupy Zakupowej

[14-06-2020] Informacja o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510103354-N-2020 z dnia 14-06-2020 r..pdf

 

[12-05-2020] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

2020.05.12 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - obiekty.pdf

 

[20-04-2020] WGZ Informacja z otwarcia ofert

2020.04.20 WGZ Informacja z otwarcia ofert - obiekty.pdf

 

[15-04-2020] Odpowiedzi na pytania so SIWZ WGZ

WGZ - obiekty - pytania i odpowiedzi - zestaw 1.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Wielkopolskiej Grupy Zakupowej.

Składanie ofert do 20.04.2020 r. godz. 10:15.

Ogłoszenie nr 530885-N-2020 z dnia 2020-04-10 r.pdf
SIWZ cz. I - obiekty.docx
SIWZ cz. I - obiekty.docx.xades
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty.xlsx
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty.docx
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy.docx
SIWZ cz. V- załączniki do oferty.docx

 

• Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów SPZZOZ w Nisku

[21-05-2020] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510088073-N-2020 z dnia 21-05-2020 r..pdf

 

[12-05-2020] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

[08-04-2020] Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

[06-04-2020] Odpowiedzi na pytania so SIWZ Nisko

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - zestaw 1.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnejw Nisku.

Składanie ofert do 08.04.2020 r. godz. 9:15.

Ogłoszenie 527570-N-2020.pdf
SIWZ cz. I - obiekty.doc
SIWZ cz. II - wykaz ppe obiekty.xls
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty.doc
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy.doc
SIWZ cz. V- załączniki do oferty.doc

 

• 2020.03.24 Informacja UZP

 Urząd Zamówień Publicznych poinformował, że brak fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert nie będzie naruszać przepisów ustawy Pzp, pod dwoma warunkami:

  1. zamawiający musi zapewnić transmisję online z sesji otwarcia ofert, i
  2. należy wcześniej poinformować o planowanej transmisji.  
• 2020.02.18 XII Festiwal Ekoenergetyczny w Opolu

Z przyjemnością oznajmiamy, że XII edycja Festiwalu Ekoenergetycznego będzie miała miejsce w Opolu w dniach 3 - 5 listopada 2020 r. 

3 listopada 2020 r. - Dzień dla samorządu, 

4 listopada 2020 r. -  Dzień dla nauki,

5 listopada 2020 r. - Dzień dla ekomotoryzacji.

Uroczysta gala odbędzie się wieczorem 3 listopada 2020 r.

Po Gali zapraszamy na wieczorny spacer po urokliwych miejscach Opola.

 

• 2020.01.23 Kolejne koncesje zagrożone.

Wreszcie Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zaczął badać sytuację finansową sprzedawców, tym razem gazu. Spośród znanych na rynku sprzedawców gazu utrata koncesji grozi: Blue Line Engineering, Fiten, Green, HEG, Polski Operator Energetyczny, dawniej Energetyka dla Domu, Pulsar Energia. 

• 2020.01.20 Kary umowne w umowach zakupu energii elektrycznej.

Sąd Najwyższy oddalił skargę kasacyjną przedsiebiorcy energetycznego domagającego sie od odbiorcy końcowego zapłaty 60 tys. zł za odstąpienie od umowy przed upływem jej terminu z winy tego odbiorcy stwierdzając, że art. 4j ust. 3a Prawa energetycznego  nie jest przepisem szczególnym wobec art. 483 par. 1 Kodeksu cywilnego. Zatem obowiązuje zasada kodeksowa.

• Ponowiony zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów WGZ

[20.11.2019] Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

03 WGZ 2019.11.20 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf

 

[12.11.2019] Informacja z otwarcia ofert

01 WGZ 2019.11.12 Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów  Wielkopolskiej Grupy Zakupowej.

Składanie ofert do 12.11.2019 r. godz. 09:45.

Ogłoszenie w BZP 03.11.2019.pdf
SIWZ cz. I - obiekty WZG 03.11.2019.pdf
SIWZ cz. II wykaz ppe.xlsx
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty WZG.docx
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy.docx
SIWZ cz. V - załączniki do oferty.docx

 

• Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów WGZ

[31.10.2019] Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

03 WGZ 2019.10.31 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

 

[23.10.2019] Informacja z otwarcia ofert

01 WGZ 2019.10.23 Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

Zapraszamy do złożenia oferty na Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów  Wielkopolskiej Grupy Zakupowej.

Składanie ofert do 23.10.2019 r. godz. 09:45.

Ogłoszenie w BZP
SIWZ cz. I - obiekty WZG
SIWZ cz. II - wykaz PPE
SIWZ cz. III - wzór umowy obiekty WZG
SIWZ cz. IV - formularz ofertowy
SIWZ cz. V- załączniki do oferty

 

• 2019.10.05 XI Festiwal Ekoenergetyczny

Zapraszamy w dniu 10.10.2019 r. od godziny 9:00 na Samorządowe Forum Ekoenergetyczne odbywajace się w ramach XI Festiwalu Ekoenergetycznego w Opolu. Miejscem konferencji jest hotel Mercure (ul. Krakowska 57/59). Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.festiwal-ekoenergetyki.pl 

• 2019.09.05 Nabór NFOŚiGW w działaniu 3.4

W dniu dzisiejszym NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Budownictwo energooszczedne cz. 1. Z,mniejszenie zużycia energii w budownictwie w działaniu 3.4, gdzie termin składania wniosków ustalono na 12-20 września br. i z zapowiadanej kwoty 1,3 mld zł przeznaczonej na dofinansowanie zostało 0,3 mld zł. 

• 2019.07.29 ECOERGIA sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście Wydział VIII ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątki ECOERGIA sp. z o.. Biuro Syndyka wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń z przywołaniem sygn. akt. VIII GUp219/19.

 

• 2019.07.27 Oświadczenia dotyczące zamrożenia cen.

Podmioty uprawnione wg ustawy do zamrożenia cen na II półrocze 2019 r. winny złożyć stososowne oświadczenia do 27 lipca 2019 r. (sobota). Zgodnie z kodeksem cywilnym termin ten zapada 29 lipca 2019 r., a zgodnie z wyjaśnieniem Ministerstwa Energii dokument można złożyć w tym dniu na poczcie, bowiem ma decydować data stempla pocztowego.

 

• 2019.06.29 Ustawa o zamrożeniu cen energii elektrycznej.

Od dzisiaj obowiązuje znowelizowana ustawa o zamrożeniu cen opublikowana w         Dz. U. poz. 1210. Podmioty uprawnione muszą w terminie do 28 dni od dnia jej wejścia w życie, czyli do 27 lipca 2019 r. złożyć stosowne oświadczenia. Problem w tym, że w oświadczeniu nie ma miejsca na wskazanie ceny energii elektrycznej podmiotowi energetycznemu, który nie pełnił dla zainteresowanego roli sprzedawcy energii elektrycznej w dniu 30.06.2018 r. . Zatem rodzi się pytanie - jaki jest mechanizm pozyskania przez obecnego sprzedawcę ceny energii przyjętej do  rozliczeń w 2019 r.?

 

• 2019.05.30 Zamrożenie cen energii.

Ministerstwo Energii uzgodniło z Komisją Europejską zakres rekompensat za energię elektrycznej. Rekompensaty za pierwsze półrocze wypłacane będą od 20 sierpnia br. natomiast od 1 lipca br. zamrożone zostają ceny energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych, jednostek samorządu terytotrialnego mikro i małych firm oraz szpitali, niezależnie od formy własności. Średnie i duże firmy mogą ubiegać się o rekompensatę na zasadach pomocy de minimis. Zasadą jest przywrócenie cen energii obowiązujacych w dniu 30.06.2018 r. 

• 2019.04.12 Wzrost cen uprawnień do emisji CO2 i cen energii elektrycznej

Zaczyna się sprawdzać pronoza mówiąca, że jeszcze w tym roku cena uprawnień do emisji CO2 może osiagnąć 40 euto/tona. Od kilku dni mamy do czynienia ze wzrostem cen. Trzy dni temu przekroczona została magiczna granica 25 euro/tona. Notowania z dnia 11.04.2019 r. wyniosły 27,32 euro/tona. W dniu 09.04.2019 r. na TGE odnotowano w BASE_Y_20 cenę energii elektrycznej - 263,23 zł/MWh a w dniu 11.04.2019 r. - 268,00 zł/MWh. 

• Mapy do celów projektowych miejscowości w Gminie Drwina

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie map do celów projektowych w skali 1:1000 sytuacyjno-wysokościowych dla miejscowości w Gminie Drwinia. Oferty można złożyć droga elektroniczną do dnia 10.04.2019 r.

Szczegóły w pliku ....

 

• 2019.03.18 Projekt rozporządzenia do ustawy o zmianie ustawy o akcyzie i innych ustaw

Do konsultacji społecznych przekazany został długo oczekiwany projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia. Uwagi do rozporządzenia można zgłaszać po zapoznaniu się z informacjami na  stronie  https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12321326/katalog/12574679#12574679

• 2019.03.18 E-mobilność kontra wodór.

Strategia rozwoju PGNiG na lata 2017 - 2022 w ramach innowacji przewiduje rozwój przedsiębiorstwa w oparciu o wodór - ekologiczne paliwo przyszłości. By ułatwić rozwój tej gałęzi powołano Centrum Kompetencji ds. wodoru.

• 2019.03.14 Porównanie kosztu przejechania 100 km.

Podając za Panem Sebastianem Brzozowskim z PTPiREE, że koszt przejechania 100 km autem elektrycznym ładowanym w trasie prądem stałym (ładowanie ultraszybkie), przy cenie 2,19 zł/kWh (cennik GreenWay na 2019 r.) i zużyciu 17 kWh/100 km wynosi 37,23 zł. Za przejechanie 100 km samochodem  spalinowym zużywającym 7 l/100 km i przy cenie 5 zł/l zapłacimy 35,00 zł.  

• 2018.12.28 Co dla odbiorcy energii elektrycznej oznacza zmiana ustaw?

Przyjęte przez Sejm zmiany: obniżenie akcyzy przełoży się na  obniżenie ceny energii o 15 zł/MWh i ograniczenie kosztów składnika opłaty przejściowej dla grup taryfowych Bx z 3,80 na 0,19 zł/kW/mc, dla grup taryfowych C1x i C2x z 1,65 na 0,08 zł/kW/mc oraz dla grp Gx przy rocznym zużyciu:

  • mniejszym niż 500 kWh z 0,45 na 0,05 zł/mc, 
  • od 500 do 1200 kWh z 1,9 na 0,1 zł/mc,
  • powyżej 1200 kWh z 6,5 na 0,65 zł/mc

Prowadzona przez nas grupa zakupowa dokonała w drugiej połowie 2018 r. zakupu 18 544 509 kWh energii przy mocy umownej 14 699,06 kW. Cena jednostkowa netto 375,00 zł/MWh uzyskana w przetargu i koszty wg obowiązującej taryfy OSD przełożyły się na kwotę 25 262 361,66 zł. Po wdrożeniu zmian ustawowych koszty te będą się kształtowały na poziomie 23 709 963,88 zł. Warto wspomnieć, że przy zachowaniu kosztów taryfy OSD sprzed zmiany i ceny energii elektrycznej obowiązującej grupę zakupową w 2018 r. koszt ten wynosi 22 404 190,27 zł/MWh.

Średnie roczne zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w Polsce wynosi 2,5 MWh. Cena netto energii elektrycznej dla odbiorcy, który nie zmienił sprzedawcy, wynosi netto w TAURON - 244,5 zł/MWh, ENEA - 240,8 zł/MWh, ENERGA - 242,2 zł/MWh, PGE - 243,00 zł/MWh, innogy - 276,2 zł/MWh. Z informacji URE wynika, że wnioskowany wzrost cen wynosi 30 %, czyli o około 73 zł/MWh. Obniżenie opłaty przejściowej w grupie odbiorców zużywajacych powyżej 1,2 MWh rocznie z 6,5 zł/mc do 0,65 zł/mc oznacza że rachunki zmniejszą się w zakresie kosztów dystrybucji o 70,2 zł rocznie. Koszty energii elektrycznej przy zużyciu 2,5 MWh rocznie spadną o 37,5 zł. Razem zatem w gospodarstwie domowym można liczyć, że efekt  ustawy będzie na poziomie 107,7 zł. Zatem przy zachowaniu pozostałych cen dystrybucji energii elektrycznej na poziomie 2018 r. możemy mówić o realnej -30-złotowej obniżcze kosztów zuzycia energii elektrycznej. Niestety nie znamy jeszcze jakie założenia przyjęły przedsiębiorstwa energetyczne dla cen w taryfach dystrybucji energii elektrycznej. 

• 2018.12.19 Zagrożone koncesje.

W okresie od 01.01.2007 r. do 19.12.2018 r. Prezes URE udzielił 372 koncesji na obrót energią elektryczną. Przed 2007 r. było 90 koncesjonowanych spółek obrotu. Koncesje z  różnych przyczyn wygasły dla  21 spólek.  W tym czasie (1997-dzisiaj) Prezes URE cofnął koncesje 52 spółkom obrotu energią elektryczną. Wobec kolejnych 13 spółek toczą się w URE postępowania wyjaśniające zwiazane z brakiem środków na realizację bieżących celów, które gdy sie potwierdzą pozbawią te spółki koncesji. A są to:Audax Energia, Barton Energia, Caldoris Polska, CRE Energia, Energetyczne Centrum, Energia Dla Firm, Energy Match, Energy Polska, Enrex Energy, Horizon Telecommunication, Proton Polska Energia, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo -Produkcyjne Ger-Pol oraz Pulsar Energia. Pamiętać należy, że dla Odbiorcy, utrata koncesji przez przedsiębiorstwo obrotu nie jest jedyną przyczyną utraty sprzedawcy energii elektrycznej, której skutkiem jest czasem nieśwaidomy rezerwowy zakup energii elektrycznej w cenach wielokrotnie przewyższających ceny zakupu u obecnego sprzedawcy.

• 2018.12.18 Zmiany cen energii elektrycznej.

Gdyby Prezes URE w dniu 17.12.2018 r. podpisał taryfy OSD i taryfy przedsiębiorstw obrotu energią elektryczną dla odbiorców komunalnych, to nowe stawki weszły by w życie 01.01.2019 r. Nie ma w tej sprawie publikacji, wobec tego nie będzie podwyżek, aż do czasu podpisania nowych taryf. Tylko rodzi się wątpliwość - obecne taryfy największych OSD ważne są do 31.12.2018 r. - czy to oznacza, że jeśli nie będzie nowych zatwierdzonych cen za świadczenie usług dystrybucyjnych, to nie będzie faktur?  Nie ma także systemowych rozwiązań osłonowych dla podmiotów, które zakupy dokonują na wolnym rynku. Jest za to dużo niespójnych informacji.

• 2018.09.19 Kolejna upadłość wśród sprzedawców energii elektrycznej.

Od tygodnia klienci EC Andrychów są odbiorcami energii elektrycznej w ramach umów rezerwowych.  To 7 upadłość w tym roku. W to miejsce nie powstają nowe spółki obrotu. Następuje raptowne samoograniczenie konkurencji.O tym, jakie są perspektywy rynku TPA, będziey mówili podczas X Festiwalu Ekoenergetycznego w Opolu w dniu 10.10.2018 r.

• 2018.09.17 X Festiwal Ekoenergetyki w Opolu.

Zapraszamy do udziału w jubileuszowym X Festiwalu Ekoenergetycznym, który odbędzie się w Opolu w dniach 09-11.10.2018 r. Dzień Samorządowy pt. Samorząd dla samorządu - czyli dobre praktyki w inwestycjach energetycznych i pomysły na kłopoty z wykonawcami, który odbędzie się 09.10.2018 r. w godzinach  10,00 - 16,00 na terenie Centrum Kongresowego Urzędu Marszałkowskiego  w Opolu (Piastowska 14 - Ostrówek).
Dzień następny, to "Biznes dla samorządu", podczas którego poza pokazaniem nowoczesnych technologii, które samorząd może wykorzystać w ramach rozwoju społeczeństwa lokalnego chcemy poruszyć niezmiernie trudny wątek - czy są powody do tego, aby energia elektryczna była taka droga. 

W tym dniu odbędzie się również uroczysta Gala podczas której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia "Zielonego Feniksa". Galę poprowadzi znany prezenter Pan Tomasz Zubilewicz, natomiast uświetni ją występ dwóch znakomitych wokalistek: Renaty Przemyk i Grażyny Auguścik.                                             

Dzień trzeci - Eko-Moto-Forum, to ciesząca się od lat konferencja poświęcona trendom w motoryzacji. Tematyka może być niezwykle ważna w kontekście preferowanych kierunków rozwoju transportu.
W programie chcemy zaprezentować takie Gminy, które  obszarze energetycznym odniosły sukces, ale również omówić sposoby finansowania inwestycji gminnych po 2020 r.. 
Ważne jest również pokazanie idei klastrów energetycznych w ramach rozważań o kierunkach rozwoju lokalnych systemów energetycznych.

Ze szczegółami programu mozna zapoznać się na stronie https://www.festiwal-ekoenergetyki.pl/ofe/ i tam też zarejestrować się na wybrane wydarzenia.

• 2018.09.12 Kolejne 2 spółki zaprzestają sprzedazy energii elektrycznej.

Energia dla firm i Energetyczne Centrum nie sprostały realizacji kontraktów zawartych przed podwyżkami cen energii. To kolejne ofiary niestabilnego rynku energii elektrycznej. W tym roku mamy ich już 6 upadłości, gdy w latach 2007-2017 było ich 2 Jeszcze w styczniu tego roku cena netto energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego wynosiła około 220 zł/MWh. Wzoraj w kontraktach na 2019 r. na TGE wynosiła 292,17 zł/MWh. Do tej ceny nalezy dodać akcyze i "kolory", co oznacza cenę okolo 370-390 zł/MWh. Nadal pozostaje otwarte pytanie o mechanizm, który powoduje w ciągu 8 miesięcy podwojenie ceny energii. Jeśli byłeś klientem którejkolwiek z tych spółek, pilnie należy wybrać nowego sprzedawcę, aby jak najkrócej energia dostarczana była w ramach umowy rezerwowej, którą w imieniu Odbiorcy podpisuje Operator Systemu Dystrybucyjnego. Ceny w ramach umów rezerwowych oscylują w granicach 600 zł/MWh.

• 2018.08.20 Mechanizm DSR.

PSE poinformowały o udanym teście ograniczenia mocy w szczycie. DSR to mechanizm, w którym na podstawie umów, przedsiębiorstwa na żądanie PSE ograniczają moc w zamian za ekwiwalent pieniężny. W ramach Programu Gwarantowanego ekwiwalent ten wynosi 13 815 zł/MWh. PSE pracuje nad Programem Bieżącym Uproszczonym, skierowanym do mniejszych przedsiębiorstw, w którym wyznaczony zostanie jeden model profilu bazowego oraz powszechna certyfikacja techniczna obiektów redukcji. Mechanizm DSR ma być dopuszczony w rozliczeniach rynku mocy.

• 2018.08.20 Kablowanie sieci energetycznej w Polsce.

Zmiany klimatyczne i związane z tym awarie napowietrznych sieci energetycznych spowodowały, że w polityce nenergetycznej Polski znajdzie się zapis o wprowadzeniu sieci do ziemi. Z pięciu największych OSD najwięcej skablowanych sieci ma TAURON Dystrybucja SA - 36,5 %, przy wskaźniku dla całej Polski wynoszącym 23 %.

• 2018.08.02. 100 % energii na TGE.

Celem uspokojenia rynku energii, ale również zapewnienia przejrzystości relacji panujacych na tym rynku, Ministerstwo Energii zwrócło się do przedsiębiorstw energetycznych, aby od 01.08.2018 r.  obrót energią elektryczną w całości prowadzony był przez Towarową Giełdę Energii. Równocześnie prace legislacyjne wprowadzjące 100 % obligo giełdowe mają zakończyć się we wrześniu br. 

• 2018.07.12 Energetyczne Centrum SA pozbawione koncesji na obrót gazem.

Energetyczne Centrum SA - firma wielkokrotnie karana przez Prezesa URE karami finansowymi za stosowanie nieuczciwych praktyk prowadzących do pozyskania klientów, została wreszcie pozbawiona koncesji na obrót gazem, co oznacza że wszyscy klienci tej firmy utracili sprzedawcę gazu, a umowy na obrót gazem utraciły ważność. Regulator rynku uważnie przygląda się poczynaniom tej firmy na rynku energii elektrycznej.

• 2018.07.11 Utrata sprzedawcy energii elektrycznej.

Po EcoErgia, Energia i Gaz, GOEE Energia, mamy kolejnego sprzedawcę, który utracił możliwość sprzedaży energii elektrycznej. Od dnia 09.07.2018 klienci Corrente otrzymują energię na podstawie umów rezerwowych. Koszty energii dostarczanej w rezerwie w najpopularniejszych taryfach wynoszą w obszarze: ENEA - 425 zł/MWh, TAURON - 398 zł/MWh, PGE - od 394,1 do 417,3 zł/MWh, ENERGA przekracza 1200 zł/MWh. We wszystkich przypadkach doliczana jest miesięczna opłata handlowa w wysokości od 21 zł do 200 zł za punkt poboru energii. Możemy pomóc rozwiązać problem i zminimalizować koszty zakupu energii.

• 2018.07.06 Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Sejm uchwalił znowelizaną ustawę o PPP. Każdy podmiot publiczny będzie mógł zwrócić się do MIiR z wnioskiem o zbadanie, czy planowany projekt można zrealizować w formule PPP, jakie bedą jego koszty i kiedy się zwrócą.MIiR będzie monitorowało rynek PPP i wydawało certyfikaty dla zbadanych projektów. Samorządy mogą przyznawać dotacje celowe na finansowanie inwestycji w ramachh PPP podmiotom gospodarczym realizującym projekty w formule PPP bez ograniczeń związanych z dochodami partnerów.

• 2018.06.15 OZE w 2030 - 32%

Negocjatorzy europarlamentu i państw członkowskich UE porozumieli się w sprawie dyrektywy o OZE ustalając, że prawie 1/3 energii konsumowanej w Europie ma pochodzić z OZE. W 2023 r. dokonany zostanie przegląd, po którym nastąpi weryfikacja wyznaczonego celu.

• 2018.06.13 URE w sprawie wysokich cen energii na Towarowej Giełdzie Energii.

Nasze wątpliwości, że wzrost energii elektrycznej jest niewspółmierny do wzrostu cen cen węgla i kosztów uprawnień CO2 bada Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podejrzewając nieprawidłowości, które chce szybko wyjaśnić, a jeżeli pojawią się winni, chce ich dotkliwie ukarać. 

• 2018.05.08 Sejm znowelizował ustawę o OZE..

Nowelizacja znosi zakaz modernizacji istniejących turbin pod warunkiem nie zwiększania ich mocy zainstalowanej. Do 2021 roku będzie można budować elektrownie wiatrowe, które posiadają pozwolenia na budowę, mimo iż nie spełniają wymogów tzw. ustawy odległościowej. Uporządkowano sprawy podatkowe - podatkiem obłożona jest tylko część budowlana elektrowni wiatrowej. Nowelizacja wprowadza definicję drewna energetycznego.Szczegółowe jego cechy ma określić w rozporządzeniu minister środowiska.

•  2018.04.08 Czy auta elektryczne są ekologiczne?

Auta elektryczne zużywają około 20 kWh/km. Zużycie w Polsce 1 kWh to 723 g dwutlenku węgla, czyli 144 g CO2/km.Najczęściej kupowane przez Polaków  auta spalinowe średniej klasy (Skoda Octavia, VW Golf, Opel Astra, Nissan Qashqai, Ford Focus, Dacia Duster, Toyota Auris) wg katalogowego zuzycia wytwarzają od 98 do 136 g CO2/km.

• 2018.03.08 Zmiany w IRiESD

Największe spółki dystrybucyjne  postanowiły przeprowadzić konsultacje dotyczące konieczności przyłączenia instalacji PV o mocy powyżej 3 kW do sieci trójfazowej. Oznacza to, że koszt inwestycji wzrośnie o około 3-4 tys. zł, czyli o koszt inwertera trójfazowego. Projekt zmiany w IRiESD zakłada odłączanie instalacji niespełniających tego wymogu. Zmiana ta grozi gminom, które wykonały inwestycje PV z udziałem środków  z RPO, poważnymi konsekwencjami.

• 2018.01.04. Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną,

Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych mają obowiązek stworzenia odrębnej grupy taryfowej dla odbiorców zużywających energię elektryczną w godzinach 22:00 - 06:00. Składnik zmienny stawki sieciowej ma stanowić 70 % wartości dla tego składnika w grupie taryfowej G11. Obniżony składnik ma dotyczyć tylko nadwyżki zużytej energii elektrycznej wykazanej w rozliczeniu do analogicznego okresu rozliczeniowego roku poprzedniego, składnik stały stawki sieciowej ma być 2 razy wyższy niż w G11.

• 2018.01.03 Ustawa o rynku mocy.

W dniu dzisiejszym opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o rynku mocy. Z założenia rynek mocy, to mechanizm wsparcia dla przedsiebiorstw energetycznych - wytwórców energii. Koszt rynku mocy o wartości 4 mld złotych przeniesiony będzie od 2021 r. na konsumentów energii, którzy za gwarancję pewnosci dostaw w gospodarstwach domowych zapłacą około 120 zł rocznie.

• Pomoc państwa dla producentów OZE nowym kosztem odbiorców energii.

Komisja Europejska zatwierdziła plan pomocy w wysokości 40 mld zł dla producentów OZE. Małe instalacje o mocy do 500 kW będą mogły skorzystać z taryf gwarantowanych. Instalacje powyżej 500 kW otrzymają premię dopłacaną do ceny rynkowej energii elektrycznej. Finansowanie programu oparto na dodatkowej opłacie wnoszonej przez konsumentów.

• IX Festiwal Ekoenergetyki - Dzień samorządowy

Dzień samorządowy zaoowocawał kilkoma ciekawymi projektami. Z prezentacjami, w których sa one omówione można zapoznać się na stronie wydarzenia pod adresem: www.festiwal-ekoenergetyki.pl zakładka Aktualności.

• Solarne dachówki.

Na świecie powstaja dwa projekty: amerykańska Tesla i japoński Solar Frontier - z wykorzystaniem cienkowarstwowych modułów fotowoltaicznych chcą uruchomić w 2019 roku sprzedaż dachówek o dużej wytrzymałości i niskiej wadze. Rozwiązanie to ma zastąpić obecne instalacje PV.

• IX Festiwal Ekoenergetyki

Zapraszamy na IX Festiwal Ekoenergetyki, który odbędzie się w tym roku w dniach 21-23.11.2017 r. Festiwal rozpocznie się w  Centrum Kongresowym Urzędu Marszałkowskiego dniem samorządowym, drugi dzień poświęcony zostanie nowoczesnym systemom zarządzania energią, w tym: magazynom energii (Uniwersytet Opolski), natomiast trzeci dzień to Eko-Moto-Forum (Politechnika Opolska), czyli wszystko o transporcie przyszłości. Zakończeniem festiwalu bedzie uroczysta gala, podczas której wręczone zostaną wyróżnienia i statuetki "Zielonego Feniksa". Więcej na:  www.festiwal-ekoenergetyki.pl

• Wodór przyszłością motoryzacji?

W Polsce w 2018 r. mają powstać pierwsze stacje wodorowe, które będą zaczątkiem rozwoju motoryzacji opartej na wodorze. Ładowanie trwajace około 5 minut, pozwoli na przejechanie około 700 km. Wodór jest paliwem łatwo pozyskiwalnym,  bezpiecznym, nieszkodliwym i nie emitujacym spalin. Na świecie w motoryzacji wodorowej przoduje Japonia, w Europie - Niemcy i Holandia. W Polsce Ursus będzie produkował stosunkowo lekkie autobusy elektryczne z modułem wodorowym, które pozwolą na dzień pracy bez ładowania.

• Obowiązki OZE na 2018 i 2019 rok i lata nastepne.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany wielkości udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikajacej z umorzonych świadectw pochodzenia potwierdzających wytworzenie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w latach 2018-2019 obowiązek OZE na 2018 rok wyniesie 17,5 % z wyjątkiem biogazu, dla którego ustalono poziom 0,5 % energii pochodzącej z biogazu rozlniczego, w roku 2019 wskaźniki ustalono odpowiednio 18,5 % OZE, i 0,5 % z bogazu rolniczego. Obowiązek na rok 2017 wynosi 15,4 % z OZE i 0,6 % z biogazu rolniczego.Ministerstwo Energii za pomocą rozporządzenia do 30 sierpnia każdego roku określi wskaźniki na rok nastepny.

• Obowiązek wykonania audytu energetycznego przez przedsiębiorstwa.

Wobec wątpliwości interpretacyjnych związanych z audytem energetycnym zgodnym z ustawą o efektywności energetycznej Prezes URE przedstawił wyjaśnienia dotyczace podmiotu zobowiązanego do wykonania audytu (w tym: spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów leczniczych, uczelni) oraz odniesienia do powiązań kapitałowych, tytułów prawnych nieruchomości, ISO 50001. Z artykułem można zapoznać się na stronie URE w zakładce Efektywność energetyczna.

• Elektronizacja zamówień publicznych.
Ministerstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień Publicznych w ramach ustanowionego partnerstwa realizuje projekt pod nazwą „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”.  Został on zarekomendowany przez Komisję Oceniającą do dofinansowania jako jeden z dwóch projektów spośród siedmiu zakwalifikowanych do II etapu oceny merytorycznej rozstrzygniętego konkursu.
• Nie całkiem małe kontra wielkie.
Według informacji ze strony Urzędu Miasta Zabrze, które jest liderem dla Górnośląskiego Związku Metropolitarnego  30 samorządów i 31 samorządowych jednostek kupiło 903 GWh energii za 230 mln zł brutto, co daje średnią cenę za 1 MWh 254,71 zł brutto (207,1 zł/MWh  netto)
17 Gmin Grupy Zakupowej Kalety zakupiło 17 GWh energii za 4,235 mln zł brutto, co daje średnią cenę  za 1 MWh 249,27 zł brutto (202,66 zł/MWh).
Po porównaniu można powiedzieć, że samorządy z GZM przepłacą o 4,515 mln zł – czyli więcej niż Gminy skupione wokół Kalet zapłacą za energię w przyszłym roku.
• REGION - program wsparcia dla ograniczenia niskiej emisji.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiedział wprowadzenie w miejsce programów PROSUMENT, KAWKA i RYŚ programu REGION, który realizowany będzie przez fundusze wojewódzkie. Konsultacje z WFOŚiGW w tej sprawie mają się zakończyć we wrześniu br.

• Przyszłośc domowych instalacji energetycznych.

Frost & Sulivan - firma konsultingowa podaje, że energetyka solarna, w tym fotowoltaika, staje się "nieodwracalnie globalnym podstawowym źródłem energii" a koszt energii  z tych instalacji wejdzie na poziom tzw. grid parity w końcu obecnej dekady. (za gramwzielone.pl). Oznacza to, ze około roku 2020 ceny energii pochodzące z instalacji solarnych będą zblizone lub niższe od cen obowiązujących w energetyce konwencjonalnej. Analitycy z Deutsche Bank w 2014 r. przedstawili raport, z którego wynika, że w 19 krajach świata energetyka solarna osiagnęła punkt, w którym budowa instalacji solarnej nie potrzebuje wsparcia.

•  Nowy podatek - budowa elektrowni.

Rynek mocy - to nowy koszt na rachunku za energię. Wyniesie  wg szacunkowych wyliczeń 35 zł/MWh.  Kwotą tą będziemy wspietali budowę nowych bloków energetycznych opartych o węgiel.  Ma to nas uchronić przed ograniczeniami dostaw energii elektrycznej. Instalacje prosumenckie nie dostaną wsparcia, chociaż są elementem, króry winien być wpisany w bilans energetyczny i ekonomiczny. 

• Nowa opłata na rachunku za energię elektryczną.

Od 1 lipca 2016 r. operatorzy systemów dystrybucyjnych wprowadzą na rachunku za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej nową pozycję. Będzie to opłata za OZE, czyli za dostępność energii ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym i  wyniesie 2,51 zł/MWh.

• Obowiązek zakupu energii elektrycznej z OZE. Wyrok Sądu Najwyższego.

Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące funkcję sprzedawcy z urzędu – do czasu wyłonienia takiego sprzedawcy w przetargu organizowanym przez URE – jest zobowiązane do zakupu energii wyprodukowanej w OZE przyłączonych do sieci na obszarze, na którym wykonuje zadania sprzedawcy z urzędu – czytamy w „Gazecie Prawnej”.

• NFOŚiGW - nabory.

Od 30 czerwca br. do 31 sierpnia  br. można składać wnioski na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu promowania efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii. Równolegle zostana ogłoszone nabory w zakresie efektywnej dystrybucji ciepła i chłodu oraz  wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji. Więcej na stronie NFOŚiGW.

• Projekt nowelizacji ustawy o OZE.

Projekt przewiduje wsparcie dla technologii za pomoca których wytwarza się energię w sposób stabilny i przewidywalny, co oznavza mniejsze wsparcie lub brak wsparcia dla wytwarzania energii ze słońca i wiatru. Nie bedzie wsparcia przez taryfy gwarantowane. Prosument rozliczy róznicę energii pobranej z sieci w stosunku do wyprodukowane w ilości ułamkowej wskazanej do mocy mikroinstalacji. Wg projektu prosumentem może być każdy odbiorca końcowy, który nie prowadzi działalności gospodarczej zwiazanej z wytwarzaniem energii elektryczej. Projekt zawiera definicję mikro- i makroklastra energii, który ma być wynikiem cywilnoprawnego porozumienia, do którego mogą przystapić osoby fizyczne, prawne, jednostki nie posiadajace osobowości prawnej, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe a także jednostki samorzadu terytorialnego. Analizy ekonomiczne wykazują, że wg tego projektu prosumentem będzie zamożny hobbysta. 

• Zapraszamy na konferencję w Opolu.

W ramach cyklu konferencji o efektywności energetycznej i ograniczeniu niskiej emisji kolejna konferencja odbędzie się w dniu 24 marca br. w Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym, przy ul. Wrocławskiej 158 w Opolu.

Zgłoszenia udziału w konferecji prosimy dokonywać przez stronę internetową https://opole-preda-kape.konfeo.com/pl/groups

• Zapraszamy na konferencję.

W imieniu Krajowej Agencji Poszanowania Energii SA i PREDA sp. z o.o. serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, która odbędzie się w dniu 17 marca 2016 r. w Auli  w Budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, ul. Bankowa 11b, 40-007 Katowice poświęconej współpracy podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych dla realizacji najlepszych rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej, efektywności ekonomicznej, ograniczenia niskiej emisji i wprowadzania systemów zarządzania energią.W trakcie konferencji przedstawimy rozwiązania problemów w ramach modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej, modernizacji obiektów, zastosowanie metod badawczych i urządzeń w ramach oceny stanu obiektów. Przedstawione także zostaną wskaźniki oceny ekonomicznej pomagające w ocenie opłacalności inwestycji. Ponadto zostaną pokazane przykłady takiej analizy na bazie wykonanych inwestycji. W związku z podejmowanymi decyzjami o różnym stopniu ryzyka, postaramy się przedstawić nowatorski sposób na zabezpieczenie interesów w procesie zarządzania. No i co najważniejsze - przedstawiony zostanie stan aktualny związany z możliwością pozyskania środków pomocowych.

Zainteresowane osoby prosimy o rejestrowanie się poprzez stronę internetową: https://preda-kape.konfeo.com/pl/groups

 

• Innowacje w oświetleniu przestrzeni publicznej.

Wobec sporego zainteresowania modernizacją oświetlenia drogowego, informujemy że istnieje możliwość wypożyczenia źródła LED celem sprawdzenia jego funkcjonalności i uzyskania efektów ekonomicznych, a przez to przeliczenia efektów ekologicznych. Koszt wypożyczenia jednego źródła LED wynosi 10 zł netto za 1 miesiąc plus koszty dostawy. Dla sprawdzenia rzeczywistych efektów - również społecznych - zalecamy wybranie obwodu oświetleniowego sterowanego za pomocą zegara astronomicznego w całości zasilanego z jednej szafy sterowniczej, dla której przypisany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy i dokonanie porównania zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego. W przypadku wypożyczenia źródła LED na okres dłuższy niż jeden miesiąc, koszt wypożyczenia wynosi 40 zł netto za każdy miesiąc. W sprawach dostaw proszę o kontakt z PREDA nr tel. 535150531 adres e-mail: preda@preda.pl. 

• Zarządzanie energią w obiektach i przestrzeni publicznej. Możliwości pozyskania środków UE na innowacyjne rozwiązania i inwestycje w ramach efektywności energetycznej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencjach, które odbędą się w dniu 17.03.2016 r. w Sali Sejmowej Urzędu Marszłąkowskiego w Katowicach oraz w dniu 24.03.2016 r. w sali Orła Białego na Ostrówku w Opolu  poświęconym współpracy podmiotów publicznych i podmiotów gospodarczych dla realizacji najlepszych rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej, efektywności ekonomicznej, ograniczenia niskiej emisji i wprowadzania systemów zarządzania energią.W trakcie konferencji przedstawimy rozwiązania problemów w ramach modernizacji oświetlenia przestrzeni publicznej, modernizacji obiektów, zastosowanie metod badawczych i urządzeń w ramach oceny stanu obiektów. Przedstawione także zostaną wskaźniki oceny ekonomicznej pomagające w ocenie opłacalności inwestycji. Ponadto zostaną pokazane przykłady takiej analizy na bazie wykonanych inwestycji. W związku z podejmowanymi decyzjami o różnym stopniu ryzyka, postaramy się przedstawić nowatorski sposób na zabezpieczenie interesów w procesie zarządzania. No i co najważniejsze - przedstawiony zostanie stan aktualny związany z możliwością pozyskania środków pomocowych.

• Innowacje w modernizacji oświetlnia przestrzeni publicznej.
Dzięki współpracy PREDA z naukowcami i laboratorium APE w Opolu, udało się stworzyć źródło LED, które może zastąpić żarówkę sodową w istniejącej oprawie oświetlenia drogowego. Źródło to zostało wyposażone w programowalny kalendarz uwzględniający zmianę mocy żarówki w zależności od pory nocy, odpowiednią dla określonej klasy drogi. To, co ma zastosowanie w oprawie, zmieściliśmy w żarówce. Wystarczy zatem w istniejącej oprawie wymienić żarówkę, aby ograniczyć zużycie energii elektrycznej o ponad połowę oraz moc urządzeń o prawie połowę.
Efektywność energetyczna i ograniczenie niskiej emisji pozwala samorządom na pozyskanie sporych środków na modernizację bądź budowę energooszczędnego oświetlenia przestrzeni publicznej. Konieczne jednak jest wykonanie audytu energetycznego, który określi parametry zmodernizowanej infrastruktury pozwalając wyliczyć efekt ekonomiczny i ekologiczny.
Jako, że żarówka LED jest innowacyjnym produktem na rynku polskim, stworzonym dla konkretnych potrzeb polskiego samorządu przez polskiego producenta prosimy, aby w zlecanych przez Państwa audytach oświetlenia przestrzeni publicznej wzięto pod uwagę rozwiązanie, które w stosunku do oprawy LED jest konkurencyjne cenowo, zaawansowanie technicznie jest na tym samym lub lepszym poziomie, o porównywalnym czasie gwarancji producenta, nie wymagającym inwestycji w robociznę.
Produkt ten zostanie niebawem przedstawiony w ramach cyklu wojewódzkich konferencji pod wspólnym tytułem: Zarządzanie energią w obiektach i przestrzeni publicznej. Innowacyjne rozwiązania w ramach efektywności energetycznej a możliwość pozyskania środków UE na realizacje inwestycji. Inauguracja cyklu nastapi w połowie marca w Katowicach.
Poniżej podajemy dane techniczne, które można wykorzystać w audycie.
W ofercie znajdują się źródła LED o mocach 35 W, 50 W i 75 W z regulacją zmniejszającą moc w godzinach później i głębokiej nocy o rozsyle światła dedykowanym dla tradycyjnych opraw oświetleniowych o kącie 180˚, ale także dla opraw ulicznych wymagających rozsyłu światła o kacie 360˚. Dla opraw tzw. parkowych w ofercie znajdują się źródła LED o mocy od 12 W do 20 W o różnej długości rdzenia.
Odpowiednik źródła sodowego 75 W:
Moc znamionowa 35 W z harmonogramem ograniczenia mocy do 24 W i 17 W (średnia moc w trakcie świecenia 22 W).
Zasilanie  230V 50Hz
Strumień świetlny 5600 lm*
Temperatura barwowa 3000°K*
Kąt emisji światła 180˚
Rozsył światła z wysokości 8 m – 80 m
Możliwość regulacji  regulator mocy APE – seria MRM
Dopuszczalna wilgotność  100%
Współczynnik mocy  cos φ > 0,90
Wskaźnik oddawania barw  Ra>80*
Typ diody SMD
Temperatura pracy -40˚C ÷ +40˚ C
Żywotność 50 000 h / 12 lat*
Wymiary  160 x 47 mm
Waga  220 g
Obudowa  PCV
Rdzeń  ALU
Trzonek  E27, E40
Gwarancja producencka  5 lat z możliwością wydłużenia
Warto zwrócić uwagę, że stopa zwrotu przy własnym zaangażowaniu środków, bez środków dotacyjnych wynosi 2,6 roku, z wykorzystaniem środków zewnętrznych (banków lub ESCO) przy stopie dyskonta 5.00% stopa zwrotu wynosi 3 lata.
• Unijne dotacje na poprawę efektywności energetycznej.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczyna konkurs projektów w ramach działania Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach. Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej. Celem poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej.
W ramach konkursu o dofinansowanie inwestycji mogą ubiegać się państwowe jednostki budżetowe, szkoły wyższe, administracja rządowa oraz nadzorowane lub podległe jej organy i jednostki administracyjne.  Do uzyskania wsparcia mogą być zgłaszane inwestycje polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien, drzwi, wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) oraz instalacji: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres działań projektu musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
Budżet konkursu wynosi 200 mln zł ze środków Funduszu Spójności.
Nabór wniosków jest prowadzony od 22 stycznia do 29 kwietnia 2016 r. Wnioski należy składać przy użyciu generatora wniosków o dofinansowanie.
• Kalety. Grupowy zakup energii elektrycznej dla przedsiębiorców.
Z inicjatywy Pana Klaudiusza Kandzi – Burmistrza Kalet, podczas V Gali Przedsiębiorczości Pan Jacek Walski z firmy PREDA sp. z o.o. zaprezentował oszczędności wynikające  z grupowego zakupu energii. Przedsiębiorcy mogą zatem wspólnie dokonać zakupu energii, która powinna obniżyć koszty energii elektrycznej o około 30 – 50 %.
Zgodnie z przedstawionym podczas spotkania harmonogramem, zmiana sprzedawcy nastąpi od dnia 01.04.2016 r. Prace wykonywane będą w dwóch etapach. 
Etap I – Rozeznanie cenowe. 
Etap II - aukcja internetowa. 
Aby zrealizować ten ambitny cel, prosimy przedsiębiorców mających swą siedzibę, lub będących mieszkańcami Gminy Kalety, aby w dniu 20 stycznia 2016 r. w godzinach 9,00 – 15,00 zgłosili się do sali głównej Urzędu Miasta Kalety (parter po prawej stronie – była siedziba banku spółdzielczego) z fakturami za energię elektryczną z okresu ostatniego roku oraz obowiązującą umową wraz z aktualnymi aneksami. Pracownik firmy PREDA zbada dokumentację i po dokonaniu stosownych obliczeń przedstawi szacunkowe oszczędności wynikające z dokonanej zmiany.
Zlecenia na ujęcie przedsiębiorcy i jego jednostki gospodarczej przyjmowane będą do 4 lutego 2016 r. w pokoju nr 10 Urzędu Miasta Kalety (tel. 34 352 76 42), natomiast w dniu 5 lutego 2016 r. w godzinach 10,00 – 13,00 u pełniącego dyżur pracownika firmy PREDA w sali głównej Urzędu Miasta Kalety (parter po prawej stronie – była siedziba banku spółdzielczego).
Każdy, kto złoży zlecenie na dokonanie zmiany sprzedawcy za naszym pośrednictwem zostanie wyposażony w login i hasło, aby mógł śledzić przebieg aukcji, którą przewidujemy na 24.02.2016 r.
W dniu 2 marca 2016 r. o godzinie 11,00 odbędzie się w Urzędzie Miasta Kalety – sala główna - spotkanie z zainteresowanymi przedsiębiorcami, celem podpisania umów z wybranym sprzedawcą.
Za wykonanie prac związanych ze zmianą sprzedawcy i przeprowadzeniem aukcji Burmistrz wynegocjował z PREDA sp. z o.o. następujące warunki:  wygenerowane oszczędności podzielone zostaną na dwie części. 70 % pozostanie w kieszeni przedsiębiorcy, za wykonanie pracy przedsiębiorca zapłaci firmie PREDA 30 % . Oszczędności wyliczone zostaną następujący sposób: szacowane zużycie x cena energii przed zmianą minus  szacowane zużycie x cena energii po zmianie.
 
• Zmian ciąg dalszy.

Decyzją Sądu  w Katowicach, w dniu 18.09.2015 r. EKOBAZ sp. z o.o. został przekształcony w PREDA sp. z o.o. Zakończony został proces zmian w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Oczekujemy jeszcze na zatwierdzenie zmian w spółce komandytowej.

• Nabór zakończony.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Dyrektorem ds. Handlowych na terenie województw: dolnośląskiego i opolskiego została Pani Aleksandra Walska.

• Zmiany w firmie.

Od dnia 02.06.2015 funkcjonuje EKOBAZ sp. z o.o. sp. k., która po przekształceniach będzie sie nazywała PREDA sp. z o.o sp. k.

Poszukujemy dla tej firmy Dyrektora ds. Handlowych na teren województwa dolnośląskiego i opolskiego.

• Projekt polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Ministerstwo Gospodarki opublikowało strategiczny dla energetyki projekt dokumentu, który został skierowany do konsultacji. Uwagi można składać do 18.09.2015. za pomocą formularza znajdującego sie na stronie http://bip.mg.gov.pl/node/24670.

 

• Komunikat

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, ze nie planuje kolejnego konkursu w ramach programu priorytetowego "System zielonych inwestycji (GIS - Green Inwestment Scheme). Część 60 SOWA - Energooszczędne oświetlenie uliczne w roku 2015. 

 

• Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Bank Godspodarstwa Krajowego informuje, że wg stanu na 22.12,2014 r. posiada nastepujące środki w ramach limitów premii:

  • termomodernizacyjnej - 192 mln  zł
  • remontowej - 47 mln zł
  • kompensacyjnej - 16 mln zł
• Białe certyfikaty.

Na różnych spotkaniach, krytykowaliśmy sposób finansowania białych certyfikatów, polegającego na organizowaniu przez URE przetargów określajacych cenę jednostkową świadectwa. Uznaliśmy, że  przedsiębiorca bądź podmiot publiczny nie będzie skupiał się na uzyskaniu niepewnego przychodu ze świadectwa pochodzącego z  efektywności energetycznej. W pierwszym przetargu wartość świadectw pochodzenia, które okazały się należne zwycięskim podmiotom wynosiła 4 % certyfikatów przewidzianych do wydania. Wydaje się zatem, że mechanizm wsparcia efektywności energetycznej oparty na przetargu jest wadliwy. Jego konstrukcja ma negatywny wpływ na cenę energii elektrycznej. Koszt tego certyfikatu w postaci opłaty zastępczej ponoszonej przez przedsiebiorstwa energetyczne został przeniesiony na odbiorcę końcowego. Jeżeli zalezy nam na ograniczaniu zużycia energii poprzez stosowanie mechanizmów efektywności energetycznej, to trzeba zmienić sposób finansowania aktywności energetycznej podmiotów, na jasny, prosty, zrozumiały. 

• Niepokojący wzrost cen energii elektrycznej.

Analiza cen energii elektrycznej na TGE w II kwartale  2014 r. wskazuje na 21 % przyrost w stosunku do cen odnotowanych w analogicznym okresie 2013 r. Trudnym do przyjęcia jest argument, tłumaczący przyrost rosnącą dynamiką wzrostu produktu krajowego brutto oraz produkcji przemysłowej. Wzrost cen spowodował, że Polska stała się importerem energii elektrycznej. Ceny na TGE są znacznie wyższe niż ceny energii na rynku niemieckim czy skandynawskim.

• Polityka energetyczna Polski do 2050 r.

Ministerstwo Gospodarki skierowało do konsulatcji społecznych projekt dokumentu, w którym zakłada się w scenariuszu podstawowym udział w bilansie energetycznym: 15 % - OZE przy wygaszeniu wsparcia w 2030 r., 15 % - atom, niewielki wzrost gazu a reszta to węgiel. Scenariusze zwane "wariantami analitycznymi" zakładają w pierwszym przypadku: 45-60 % - atom, 10-15 % - węgiel, 10-15 % - gaz i ropa, 15 % - OZE. Drugi scenariusz przewiduje: 50-55 % - gaz i OZE, 30 % - węgiel, 10 % - atom.

 

• 60 mln dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po podpisaniu umów z czterema bankami,  uruchomił dotacje w programie efektywności energetycznej wspierajacym energooszczędne inwestycje. Dotacja w wysokości do 15 % wielkości kosztów kwalifikowanych wypłacana będzie przedsiębiorcom na spłatę części kredytu.

 

• Rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną dla okresu letniego w Polsce.

Polskie Sieci Energetyczne poinformowały, że 30 lipca 2014 r. zapotrzebowanie na moc elektryczną w letnim szczycie przedpołudniowym wyniosło 21 811 MW. Najwyższe zapotrzebowanie w roku 2013 było o ponad 200 MW niższe. PSE podaje, że ten rekord nie wywołał zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

• Czyżby koniec z wiatrakami?

Zgodnie z informacją  Polskich Sieci Energetycznych na koniec maja 2014 r. podpisano umowy przyłączeniowe na ponad 14,2 tys. MW. PSE wydało ponadto warunki przyłączenia na ponad 3 tys. MW. Po zbilansowaniu mocy zainstalowanej farm wiatrowych przyłączonych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (3950 MW) Polskie Sieci Energetyczne nie widzą możliwości określenia nowych warunków przyłączeniowych dla tego rodzaju instalacji.

 

• Prezes URE zatwierdził obniżki cen energii dla gospodarstw domowych.

Średnia obniżka ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych u sprzedawców z urzędu wyniesie 4,25 proc.  I nie jest to dla sprzedawców energii zła wiadomość. Od czerwca ubiegłego roku ceny na rynku energii elektrycznej spadły o około 40 zł za MWh, podczas gdy zatwierdzona zmiana redukuje przychód o 12 zł za MWh. Sprzedawcy z urzędu skorzystają zatem z pozostałej luki 28 zł za MWh. Zysk przedsiębiorstw powiększa zmniejszająca się cena  kolorowych certyfikatów. Warto więc zmienić sprzedawcę energii elektrycznej.

• Utrudnienia w procesie zmiany sprzedawcy

W wyniku prowadzonych postępowań w sprawie zatwierdzenia IRESID, Prezes URE zatwierdził instrukcję jednego operatora: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. W pozostałych sześciu przypadkach odmówił zatwierdzenia IRiESD. Dotyczy to instrukcji RWE Stoen Operator Sp. z o.o., ENEA Operator Sp. z o.o., TAURON Dystrybucja S.A., ENERGA-OPERATOR S.A., TAURON Dystrybucja GZE S.A. i PGE Dystrybucja S.A. http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/4723/

• Odbiorca indywidualny - czy mogę zmienić sprzedawcę?

W Wadowicach powstanie stowarzyszenie, które kupi przy pomocy PREDA energię elektryczną dla członków stowarzyszenia - odbiorców indywidualnych - na wolnym rynku. Zastosowany zostanie nowatorski mechanizm, który spowoduje zakup energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w cenie niższej niż w cennikach, o których mowa w wywiadzie znajdujacym się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki -  zobacz: http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/4620/

• Czy opłacalne jest grupowe kupowanie energii elektrycznej.

Po pięciu latach od wprowadzenia zmian na rynku energii elektrycznej mamy do czynienia z boomem na zakupy energii elektrycznej na wolnym rynku.

Modnym stało się kupowanie energii elektrycznej w ramach tzw. grup zakupowych.
Analiza wyników zakupów dokonywanych samodzielnie przez jednostki publiczne i zakupów dokonywanych w grupie zakupowej nie dają jednoznacznego obrazu.
Dla zobrazowania sytuacji porównajmy wyniki przetargów organizowanych przez Miasto Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o., Gminę Goleniów. Wszystkie jednostki znajdują sie w obszarze dystrybucyjnym ENEA Operator sp.  z o.o.
Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o. - obiekty - zużycie: 40 836 MWh, cena 264,95 zł/MWh
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - grupowy zakup dla obiektów - zużycie: 25 409 MWh, cena 265,00 zł/MWh
Gmina Goleniów - obiekty Gminy i jej jednostek organizacyjnych - zużycie: 1 117 MWh, cena 265,60 zł/MWh
Gmina Goleniów - oświetlenie - zużycie: 1 423 MWh 255,30
Gmina Poznań - grupowy zakup dla obiektów  i oświetlenia - zużycie: 346900 MWh, cena 266,90 zł/MWh
w tym  - oświetlenie - zużycie: 18906 MWh - cena  258,00 MWh.
Gmina Poznań przy prawie dziewięciokrotnie większym zużyciu energii elektrycznej niż Tramwaje Szczecińskie sp. z o.o.   uzyskała cenę o 2 złote wyższą, co daje stratę około 600 tys. zł.
Gmina Goleniów na potrzeby oświetlenia ulic, zużywa rocznie 7,5 % energii zużywanej przez Gminę Poznań.  Energia kupiona przez Gminę Goleniów jest o 2,7 złotego niższa niż ta, którą kupiła Gmina Poznań. W przeliczeniu na koszty, można powiedzieć, że Gmina Poznań przepłaciła o kolejne 52 tys. zł. 
Gdyby jednak spojrzeć na wyniki zakupów dokonywanych w innych regionach,  to zdziwienie może budzić sytuacja, w której Powiat Ostrzeszów kupuje 1078 MWh energii elektrycznej po  262,88 zł/MWh, Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnych z siedzibą w Kup ze zużyciem 180 MWh otrzymuje cenę 262,44 zł/MWh  a Polskie Radio SA kupuje 13120 MWh  po 260,50 zł/MWh. Nie inaczej wygląda sytuacja z zakupem energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i miejsc publicznych, gdzie Gmina Klucze kupuje 1011 MWh po 249,70 zł/MWh.
 Uzyskane wyniki wskazują, że podejmując decyzję o zakupie energii elektrycznej warto  rozważyć kilka istotnych dla efektu ekonomicznego elementów: 
1. ilość energii
2. sposób odbioru energii
3. czas trwania umowy
4. ryzyka związane z utrzymaniem stałej ceny
5. termin ogłoszenia przetargu
Przed podjęciem decyzji o zakupie energii na wolnym rynku, równie ważna jest ocena problemów logistycznych związanych z ciągiem zadań prowadzących do zmiany sprzedawcy w dużej grupie niepowiązanych ze sobą organizacyjnie podmiotów. Przykładem tego problemu jest czas, jaki poświęcany jest na przygotowanie procesu zmiany sprzedawcy przez Górnośląski Związek Metropolitalny. 
Równie istotny jest problem wdrażania procesu zmiany sprzedawcy, który na skutek niedotrzymania terminów i błędów proceduralnych może zostać przerwany, wstrzymany lub zaniechany.
PREDA organizuje przetargi poprzedzone analizą parametrów dystrybucyjnych i dotychczasowych warunków umów kompleksowych, które dają gwarancję najlepszego wyniku ekonomicznego                           z zachowaniem procedur określonych w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych.
 

 

• Podmiot publiczny a negocjacje cen energii elektrycznej.

 

W lipcu 2007 r. do ustawy Prawo energetyczne wprowadzono zmianę, która rozdzieliła koncerny energetyczne na odrębne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem lub dystrybucją energii elektrycznej.
Oznacza to, że od tego czasu, energia elektryczna jest towarem ogólnie dostępnym, który odbiorca końcowy może kupić od dowolnego sprzedawcy. Wobec tego zaopatrzenie w energię elektryczną każdego punktu poboru przyłączonego do sieci elektroenergetycznej po 01 lipca 2007 r. na wniosek podmiotu publicznego, winno być dokonane w trybie ogłoszenia publicznego w jednym z wyznaczonych trybów w ustawie Prawo zamówień publicznych. Mówi o tym, wspólny komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 2008 r.
Akceptowane jest posiadanie umowy kompleksowej. Umowa kompleksowa jest umową o charakterze adhezyjnym, co oznacza, że wyrażamy zgodę na zapisy funkcjonujące poza samą umową. Odbiorca końcowy zgadza się zatem na warunki cenowe energii elektrycznej narzucone przez zarząd spółki obrotu energią elektryczną i warunki cenowe określone w taryfie operatora systemu dystrybucyjnego za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej przez Prezesa URE.  Ceny za usługi dystrybucyjne są cenami regulowanymi i nie podlegają negocjacjom.  Prawo zamówień publicznych nie pozwala na dokonywanie zmian w trzech obszarach. Jednym z nich jest cena. Stąd mocno wątpliwe, a raczej nie ma uzasadnienia dla postępowania podmiotów publicznych, które w formie indywidualnej bądź zbiorowej negocjują cenę energii elektrycznej ze sprzedawcą energii elektrycznej, który jest stroną umowy kompleksowej i równocześnie podmiotem uprawnionym do sprzedaży energii elektrycznej na wolnym rynku w ramach określonych prawem procedur.

 

• Ustawa o efektywności energetycznej

W art. 18 ustawy o efektywności energetycznej wskazano, że do przetargów można zgłosić przedsięwzięcia, które w roku przyniosą oszczedność energii o równowartości 10 toe. Co to oznacza? Aby ocenić czy jesteśmy w stanie wygenerować oszczędności 10 toe musimy wiedzieć, że wartość energetyczna jednej tony opału olejowego = 11,63 MWh =41,87 GJ

 

• Operator Informacji Pomiarowych rozwiązaniem problemów?
 
Projekt nowego prawa energetycznego przewiduje wprowadzenie regulacji związanych z zamierzonym wdrożeniem w Polsce systemu tzw. inteligentnego opomiarowania, czyli wyposażenia odbiorców w liczniki zużycia energii elektrycznej ze zdalnym odczytem. Systemem opomiarowania miałby zarządzać według pomysłu projektodawcy, czyli Ministerstwa Gospodarki, centralny Operator Informacji Pomiarowych (OIP), którego funkcje ma pełni istniejąca już spółka Zarządca Rozliczeń. Wraz z wdrożeniem systemu inteligentnego opomiarowania ma zostać zlikwidowana opłata abonamentowa, stanowiąca element taryfy dystrybucyjnej, pobierana przez operatorów systemów dystrybucyjnych od odbiorców końcowych.
 

 

• Niezależny Operator Pomiarów
 
Problem jednolitych danych na fakturze odbiorcy otrzymanej od sprzedawcy energii i fakturze operatora systemu dystrybucyjnego jest niezwykle dokuczliwy. Do 15 grudnia 2011 r. można zgłaszać uwagi do kolejnego dokumentu ws. systemu Smart Metering/Smart Grid Ready przygotowanego przez Prezesa URE czyli koncepcji dotyczącej modelu rynku opomiarowania w Polsce. Szczegóły pod adresem: 

 
• Aukcja elektroniczna
 
W wyniku aukcji elektronicznej Zakłady Mięsne Madej & Wróbel Sp. z o.o. zaopatrzenie w energię elektryczną będą realizowały w roku 2012 w bardzo atrakcyjnej cenie zaproponowanej przez TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Aukcja pozwoliła na obniżenie pierwotnej ceny o 2,24 zł/MWh. Zapraszamy firmy zainteresowane tym sposobem zakupu energii do współpracy. 
Przykładowa aukcja pokazana na naszej stronie w zakładce Przetargi obrazuje możliwości takiego zakupu. Ceną wywoławczą jest najniższa cena złożona przez Oferentów w ramach  zapytania ofertowego. W aukcji biorą udział tylko Ci Oferenci, którzy złożyli ofertę sporządzoną na podstawie udpostępnionych danych i akceptują istotne postanowienia, w tym wzór umowy.
 
• IV Konkurs na Najbardziej Efektywną Energetycznie Gminę w Polsce
 
Głównym celem kolejnej edycji konkursu jest promocja działań w zakresie racjonalnego gospodarowania energią na szczeblu gminy. Tegoroczna edycja przypomina także o obowiązku przygotowania planów energetycznych przez samorządy. Do 11 marca 2012 - 2479 gmin powinno zaplanować zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. To jeden z obowiązków samorządów wynikających z Ustawy - Prawo energetyczne. Proponujemy współpracę pozwalajacą na zrealizowanie tego obowiązku.
 
• International Conference on Energy Law
 
W Poznaniu  w ramach międzynarodowej konferencji poświęconej prawu energetycznemu odbyły się warsztaty pt. „Oświetlenie drogowe i uliczne - zadanie własne gminy”.
W niezmiernie ciekawej dyskusji wzięli udział przedstawiciele miast i gmin, przedsiębiorstw energetycznych, Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią, kancelarii prawnej Ziemski and Parnters, Ministerstwa Gospodarki i firmy PREDA.
 
• Oświetlenie ulic i miejsc publicznych.

Obradujaca w dniu 31 marca 2011 r. sejmowa komisja "Przyjazne Państwo" zaprosiła do zreferowania problemu oświetlenia ulic i miejsc publicznych przewodniczącego "Pozrozumienia Ciechocińskiego" Pana Eugeniusza Gołembiewskiego - Burmistrza Kowala. Jacek Walski uczestniczył w obradach jako doradca. Poseł Adam Szejnfeld - Przewodniczacy Komisji  zadecydował, że powstanie dezyderat obejmujący omawiane problemy, który zostanie skierowany do rządu.

 

• Ustawa o efektywności energetycznej.

4 marca 2011 r. Sejm przyjął projekt ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu ustawa została przesłana do Senatu.

 

 
• Porozumienie Ciechocińskie

Energa Oświetlenie proponuje kompromis samorządom, które protestują przeciw podwyżce opłat za oświetlenie uliczne. Ale aby problem nie wrócił, gminy chcą zmian w prawie energetycznym, w tym rekomunalizacji mienia. Popierają ich posłowie i senatorowie.

 

 
• Zaproszenie na konferencję

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję „Lokalne aspekty efektywności energetycznej” objętej patronatem Ministra Gospodarki, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezesa URE, Sustainable Energy Europe Campaign oraz WFOŚiGW w Rzeszowie.  Program konferencji dostępny jest na stronie

 

• Na Opolszczy¼nie powstanie Regionalne Centrum Ekoenergetyczne

Samorz±d Opolszczyzny chce utworzyæ Regionalne Centrum Ekoenergetyczne. Centrum powstanie na bazie istniej±cego O¶rodka Doradztwa Rolniczego w £osiowie. Ca³kowity koszt budowy to ok. 18 mln z³ - powiedzia³ PAP Tomasz Kostu¶ z zarz±du województwa.
Jacek Walski - PREDA jest przewodnicz±cym zespo³u technologiczno - inwestycyjnego.

• Zarządzanie energią

O racjonalizacji wykorzystania energii przez modernizację obiektów, procesy termomodernizacyjne i zastosowanie odnawialnych zródeł energii w opracowaniu Andrzeja Malwińskiego.

• ELENA (European Local ENergy Assistance)

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny uruchomiły, w ramach programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy"- Program dla Europy (IEE), nowy instrument finansujący o nazwie ELENA (European Local ENergy Assistance) dysponujący funduszem 15 mln. euro na pomoc techniczną w przygotowaniu projektów inwestycyjnych z zakresu efektywności energetycznej i pozyskiwania energii z OZE. ELENA pokryje 90% kosztów koncepcyjnych. Wsparcie udzielane jest na zasadzie kto "pierwszy ten lepszy".

• Centrozap SA - zwycięzcą aukcji internetowej

W wyniku przeprowadzonej przez PREDA elektronicznej aukcji do podpisania kontraktu wartego 7,5 miliona złotych na sprzedaż energii elektrycznej dla 20 spółek należących do Grupy Kapitałowej PKM "Duda" zaproszony zostanie Centrozap SA. Tym samym GK PKM "Duda" w okresie trwania umowy zaoszczędzi ponad 1,5 miliona złotych.

 

• Daleka droga do wolnego rynku energii?

Przedsiębiorcy narzekają na brak dostępu do informacji o możliwościach jakie daje uwolniony rynek energii elektrycznej. Przedsiębiorca nie ufa pośrednikowi, który pomoże w procedurze zmiany sprzedawcy. Takie wyniki zawiera badanie przeprowadzone dla Urzędu Regulacji Energetyki przez prof. Adama Nogę z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego z Warszawy.
Komenda Główna Policji zaufała AM PREDA, skutkiem czego w roku 2010 zapłaci za energię elektryczną ponad 600 tys. zł mniej niż w roku 2009.
Opolski Urząd Wojewódzki dzięki współpracy z nami zaoszczędzi w wydatkach na energię elektryczną blisko 25%, a Starosta Chełmiński przez przyjęcie strategii scentralizowanego zarządzania kosztami energii elektrycznej ograniczy wydatki o 28%.

 

• Polityka energetyczna Polski do 2030 r.

Rada Ministrów w dniu 10.11.2009 r. przyjęła długoterminową strategię rozwoju sektora energetycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań wykonawczych do 2012 r.
W 2011 roku zostanie określony sposób egzekwowania odpowiedzialności organów samorządu terytorialnego za przygotowanie i realizację założeń oraz planow zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (zmiana ustawy - Prawo energetyczne).
W tym samym roku zapadnie decyzja o wprowadzeniu planowania zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na poziomie powiatu i województwa.

• Nadchodzą nowe ceny prądu.

Budując przyszłoroczny budżet warto wziąć pod uwagę informację, którą przedstawił Pan Mariusz Swora - Prezes Urzędu Regulacji - Sprzedawcy energii elektrycznej zweryfikowali swoje oczekiwania co do podwyżek cen energii. Są one w tej chwili w przedziale 13-19 proc.

 

• Aukcja na zakup energii elektrycznej rozstrzygnięta

W dniu 13.10.2009 r. o godzinie 14,30 została rozstrzygnięta aukcja, której przedmiotem był zakup na 2010 r. 8 GWh energii elektrycznej dla Zakładu Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego w Środzie Wielkopolskiej, która odbywała się na stronie internetowej PREDA. W aukcji wzięło udział 12 oferentów.
Aukcję wygrał CEZ Trade Polska Sp. z o.o. z ceną średnią 247,95 z?/MWh.
Koszt energii elektrycznej jaki ZPOW Środzie Wlkp Sp. z o.o. poniesie w roku 2010 to 1 983 tys. złotych, czyli o 180 tys. złotych mniej niż w roku bieżącym.

• Ogólnopolskie Forum Ekoenergetyczne

W dniach 25-27 września 2009 r. w Polkowicach odbyło się spotkanie samorządowców, naukowców i przedstawicieli biznesu. W sobotę, w centralnym panelu głos zabrał przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek.
Pan Jacek Walski był moderatorem dyskusji "Po co gminie energia odnawialna?" Uczestnikami Panelu byli: prof. Ryszard Janikowski - Górnośląsląska Szkoła Handlowa, prof. Roman Ulbrich - Politechnika Opolska, dr Jerzy Ziora - Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, dr Joachim Bargiel - Wójt Gminy Gierałtowice, Henryk Pryka - Polska Izba Biomasy, Paweł Jagustyn - Agrogaz sp. z o.o.

• Las-Form z Olesna oszczędza 37 zł na MWh

W czerwcu br. na zlecenie Las-Form z Olesna AM PREDA zorganizowała zakup 1,7 GWh energii. W procedurze wzięło udział 9 oferentów - Centrozap SA, CEZ Trade Polska Sp. z o.o., ENEA SA, ENION SA, FITEN SA, GDF SUEZ Energia Polska SA, LUMIUS Polska Sp.z o.o., PGE Rzeszowski Zakład Energetyczny SA, Vattenfall Sales Poland sp. z o.o., - przedstawiając 11 ofert.
Wygrał z najlepszą ofertą FITEN SA.
Zainteresowane podmioty zapraszamy do współpracy, tym bardziej, że ostatni organizowany przez nas przetarg na zakup energii dla oświetlenia ulic wygrał oferent proponujący cenę średnią za 1 MWh w wysokości 244 zł.
Wg naszych przewidywań, może być jeszcze taniej.

 

• W energetyce - dynamicznie

Pomimo sezonu urlopowego warto zapoznać się z projektami ważnych dokumentów.
Najdalej zaawansowane są prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw, który w dniu 29.06.2009 r. został skierowany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

• O planowaniu energetycznym w gminie

Zapraszamy do zapoznania się z uaktualnioną wersją opracowania
Pana Andrzeja Malwińskiego pt. "Metodologiczno-systemowe uwarunkowania przekształceń infrastrukturalnych w energetyce gminnej".

• "Ekologiczny i ekonowmiczny wymiar efektywności energetycznej"

Pan Wieńczysław Oblizajek - Starosta Kolski
zaprosił na seminarium pt. "Ekologiczny i ekonowmiczny wymiar efektywności energetycznej"
Prezydenta Koła;
Burmistrzów: Dąbia, Kłodawy, Przedecz;
Wójtów Gmin: Babiak, Chodów, Grzegorzew, Koło, Kościelec, Olszówka,Osiek Mały.
Pan Marek Banaszewski - wicestarosta kolski otwierajc seminarium stwierdził, że nie unikniemy ekonomizacji energetyki. Obecna sytuacja zarówno klimatyczna jak i gospodarcza zmusza samorządy wszystkich szczebli do widzenia energetyki w kontekście bezpieczenstwa ekonomicznego i ekologicznego. Powiat jest równie odpowiedzialny za te działania jak samorząd gminny i wojewódzki.
[Andrzej Bobrowski - Wielkopolska Agencja Zarządzenia Energią - narzędziem w procesie tworzenia regionalnej polityki energetycznej]
[Andrzej Bobrowski - Rola samorządów województwa wielkopolskiego oraz kierunki rozwoju w Wielkopolsce odnawialnych źródeł energii]
[Jacek Walski - Audyt energetyczny - działania racjonalizujące zużycie energii i optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury]
[Piotr Kubiak - Możliwości finansowania inwestycji energetycznych]

[Henryk Balcerowski - Możliwości współpracy podmiotu publicznego z niezależnym sprzedawcą energii]

[Marek Ryczko - Nowoczesne technologie w oświetleniu ulic]

 

• Pierwsze w Polsce certyfikaty kompetencji dla urzędników gminnych

Po pięciu dniach szkoleniowych, 14 spośród 16 przedstawicieli samorządów gminnych funkcjonujących w obrębie powiatu opolskiego zdało egzamin kompetencji uzyskując tym samym certyfikat SPECJALISTA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W ZAKRESIE ENERGII ODNAWIALNEJ.

 

• Wojewódzki i Powiatowy Program Rozwoju Energetyki

Niezmiernie cieszy fakt, że po kilku latach naszych starań upowszechniających konieczność tworzenia lokalnej polityki energetycznej, rozważona zostanie możliwość unormowania niespójnej sytuacji na rynku energii. Zapowiedź zmian znajdujemy w projekcie polityki energetycznej Polski do 2030 r. Rozmowy z Ministerstem Gospodarki pozwalają mieć nadzieję, że niebawem będziemy mieli do czynienia z nowym spojrzeniem również na gminną polityke energetyczną.

 

• Rozstrzygnięcie przetargu na zakup energii w gmienie Olsztyn k. Częstochowy

Gmina Olsztyn k. Częstochowy 20 marca 2009 r. rozstrzygała przetarg na zakup energii dla oświetlenia ulic.
W przetargu, którego stawką było 675 MWh/rok wzięło udział aż trzech oferentów, którzy przedstawili niezmiernie atrakcyjne ceny.
Aktywnie współpracowaliśmy z władzami Gminy dla osiągnięcia sukcesu organizacyjnego i ekonomicznego, który w rozliczeniu może przynieść sporo ponad 30% oszczędności.

• Wsparcie inicjatyw energetycznych

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) przewidziany został szeroki zakres wsparcia inwestycji z sektora energetyki, począwszy od projektów wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych poprzez wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy oraz produkcji produktów rolnych wykorzystywanych do wytwarzania energii odnawialnej.

Beneficjent
Cel
Kwota
Dzia?anie
Wsparcie
Gminy wiejskie i małe gminy miejsko-wiejskie inwestycje energetyczne 3
mln zł
321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej 75%
Rolnicy wytwarzanie produktów energetycznych 100
tys. zł
311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 50%
Mikroprzedsiębiorstwo inwestycje energetyczne 300
tys.zł
312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 50%
MSP przetwórstwo produktów rolnych na cele energetyczne 20
mln zł
123 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej 50%
• Oświetlenie ulic budzi coraz więcej kontrowersji

Interpelacja Poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej wywołała ciekawą odpowiedź Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastrultury - Zbigniewa Rapciaka.

• Przetargi na oświetlenie ulic i scentralizowanego zakupu energii dla jednostek publicznych

W Gazecie Prawnej z 25.03.2011, w artykule Ireneusza Chojnackiego pt. "Przetargi zmieniają powoli rynek energii" można zapoznać się z naszymi działaniami na rzecz upowszechnienia wśród jednostek samorządu terytorialnego przetargu na oświetlenie ulic i scentralizowanego zakupu energii dla jednostek publicznych.

• Małe jest mądre

Czy mała śląska gmina Wyry może mierzyć się z miastem Częstochowa? Otóż gmina Wyry jako pierwsza na śląsku skutecznie rozstrzygnęła przetarg na zakup energii elektrycznej dla oświetlenia ulic i dla jej wszystkich obiektów. Jeżeli oceną skuteczności przetargu będzie ilość złożonych ofert - to wśród jednostek publicznych, nie ma sobie równych Opera Nova z Bydgoszczy - o prawo sprzedaży trochę ponad 1 GWh walczyło ze sobą 4 oferentów. Nieskromnie dodamy - atrakcyjny SIWZ to nasze dzieło.

 

• Oświetlenie ulic i miejsc publicznych

Wykonanie tego zadania budzi spory. Szczególnie koszty eksploatacji i konserwacji zwane dzisiaj "usługą oświetleniową". Samorząd ma również kłopot z finansowaniem modernizacji przestarzałych punktów świetlnych. Za tym wszystkim stoi problem własności.

• Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki - Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych.

• Rynek energii elektrycznej w Polsce w pierwszym półroczu 2008r.

Raport Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki - Rynek energii elektrycznej w Polsce w pierwszym półroczu 2008r.

• Prezes URE zatwierdził taryfy na 2009 rok operatorom systemów dystrybucyjnych

Nowe taryfy wejdą w życie od 1 lutego br.

• Prezes URE zatwierdzi? ceny energii dla odbiorców indywidualnych

Pozostałe cenniki na 2009 rok powinny zostać zatwierdzone do połowy stycznia.

• Zmieñ sprzedawcê

Nim podejmiesz decyzjê o zmianie sprzedawcy, sprawd¼ czy parametry w twojej umowie z zak³adem energetycznym dobrane s± optymalnie. Zacznij od bezp³atnej analizy.
Je¶li bêdzie potrzeba - przeprowadzimy audyt, którego koszt to tylko po³owa oszczêdno¶ci jednego roku.

• Zakupimy energiê elektryczn± oraz ¶wiadectwa pochodzenia z OZE i Kogeneracji

Nasz partner zainteresowany jest wspó³prac± oferuj±c atrakcyjn± cenê.

• Jak gminy mog± opodatkowaæ elektrownie wiatrowe?

Za "Gazet± Prawn±" podajemy, ¿e opodatkowaniu podatkiem od nieruchomo¶ci podlegaj± jako budowle jedynie czê¶ci budowlane elektrowni wiatrowych. Podatek naliczony jest nie od ca³kowitej warto¶ci urz±dzenia, lecz jedynie od czê¶ci stanowi±cej u³amek jej warto¶ci.

• Kosztowne paszporty energetyczne

Od pocz±tku 2009 roku obowiazywaæ bêd± certyfikaty energetyczne obiektów. O znaczeniu i warto¶ci ¶wiadectwa energetycznego obiektu Redaktor Wojciech Kwinta (miesiêcznik "Businessman") rozmawia z Jackiem Szwochem - Prezesem Swisspor Polska, Jackiem Walskim - w³a¶cicielem AM PREDA, Andrzejem Kielarem - Prezesem Rockwool Polska i Marcinem Piotrowskim - Wiceprezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomo¶ci.

• "Innowacje w energetyce - Odnawialne ¬ród³a Energii dla województwa opolskiego"

W Sali Herbowej Opolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w dniu 5 grudnia 2008 r. odby³a siê konferencja dotycz±ca wykorzystania odnawialnych ¼róde³ energii - jej organizatorami byli Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Urz±d Marsza³kowski Województwa Opolskiego i AM PREDA.

• Ekoenergia Opolszczyzny

Ekoenergia Opolszczyzny to inicjatywa klastrowa Fundacji Promocji Innowacji Gospodarczych. Zapraszamy do wspó³pracy.

• World Energy Outlook 2008

World Energy Outlook 2008 to kolejna edycja raportu Miêdzynarodowej Agencji Energetycznej. Eksperci Agencji przedstawili w nim analizy zagro¿eñ ¶wiatowych dostaw ropy i gazu oraz wp³ywu miêdzynarodowych porozumieñ na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

• Edukacja energetyczna m³odzie¿y

Polski Klub Ekologiczny w ramach projektu dotycz±cego ograniczenia nisiej emisji gazów i py³ów zorganizowa³ spotkanie z m³odzie¿± Zespo³u Szkó³ nr 4 w Tychach.

• Szkolenie w Starostwie w Supcy

W dniu 30 wrze¶nia 2008 r. w Starostwie w S³upcy odby³o siê pierwsze w Polsce szkolenie, którego efektem s± za³o¿enia do Powiatowego Programu Efektywno¶ci Energetycznej. W szkoleniu uczestniczyli przestawiciele starostwa s³upeckiego, miasta i gminy Zagórów, miasta S³upca, gmin: L±dek, Orchowo, Ostrowite, Powidz, S³upca, Strza³kowo.

• Wed³ug URE oferty sprzedawców energii powinny byæ publicznie dostêpne

Gdy w kwietniu br., kiedy nie mogli¶my dotrzeæ do cenników EnergiaPro Gigawat, Piotr Rudziñski, wiceprezes zarz±du EnergiaPro Gigawat stwierdzi³ - dla nowych klientów nie mamy jednolitej oferty cenowej.
Wówczas budzi³a siê w±tpliwo¶æ, czy cena, tak jak dostêpno¶æ do towaru, nie powinna byæ jednolita dla ca³ego przedsiêbiorstwa, a polityka firmy zró¿nicuje klientów przyznaj±c im opusty.
Wg URE w przypadku gospodarstw domowych oferty powinny zawieraæ warunki sprzeda¿y energii oraz konkretne ceny.
Niestety - w przypadku pozosta³ych odbiorców upubliczniane powinny byæ jedynie warunki stosowania ofert.

 

• Biomasa - nowe spojrzenie

Rozporz±dzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegó³owego zakresu obowi±zków uzyskania i przedstawienia do umorzenia ¶wiadectw pochodzenia, uiszczenia op³aty zastêpczej, zakupu energii elektrycznej i ciep³a wytworzonych w odnawialnych ¼ród³ach energii oraz obowi±zku potwierdzania danych dotycz±cych ilo¶ci energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym ¼ródle energii.

• Decyzja Ministra Gospodarki o objêciu honorowym patronatem wojewódzkich sminariów

Pan Waldemar Pawlak - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki podj±³ decyzjê o objêciu honorowym patronatem organizowane przez AM PREDA wojewódzkie seminaria: "Ekonomiczny i ekologiczny wymiar efektywno¶ci energetycznej."

• "Economical and ecological dimensions of energy efficiency - seminar for the local governments representatives"

Projekt autorstwa AM PREDA jest jednym z trzech spo¶ród 160 projektów, które wygra³y konkurs na projekty z zakresu klimatu i energii zorganizowany przez Ambasadê Brytyjsk± w maju 2008 roku.
Pozostali laureaci to:
Association of Municipalities Polish Network "Energie Cites" (PNEC) - Municipal Intelligent Energy Days as a tool for climate protection.
demosEUROPA - Centre for European Strategy - Can green make money? Prospects for a competitiveness - friendly climate policy.

• Polityka Konkurencji na lata 2008 - 2010

Zapraszamy do zapoznania siê z raportem Urzêdu Ochrony Konsumentów i Konkurencji za lata 2006-2007 i planami na lata 2008-2010.

• Gdzie jest granica podwy¿ek cen energii elektrycznej?

Dochodzenie do europejskich cen energii mia³o trwaæ kilka lat. Trwa³o dwa miesi±ce. Jest jeszcze ciekawiej. W Hiszpanii koszt energii elektrycznej w 1 tonie wyprodukowanego cynku wynosi 380 z³, w ZGH Boles³aw ponad 500 z³.
Sprzedawcy energii obiecuj± nam nowe atrakcje.
Czas siê broniæ. Wype³nij druk i wy¶lij go do nas.

 


• Gmina mo¿e zmniejszyæ o 30 % wydatki na energiê

W "GAZECIE PRAWNEJ" z dnia 30.06.2008 r. w artykule Pana Ireneusza Chojnackiego mo¿na zapoznaæ siê z danymi AM PREDA o potencjale oszczêdno¶ci w wydatkach na energiê w gminie.

• Pierwsze w Polsce szkolenie dotycz±ce Miejskiego Programu Efektywno¶ci Energetycznej

W Urzêdzie Miasta w Sosnowcu odby³o siê pierwsze w Polsce szkolenie, którego efektem s± za³o¿enia do Miejskiego Programu Efektywno¶ci Energetycznej.

• Wsparcie dla efektywno¶ci energetycznej wynosi ponad 1 mld euro

Wed³ug MRR - 630 milionów euro znajduje siê w programie Infrastruktura i ¦rodowisko oraz 388 milionów euro w Regionalnych Programach Operacyjnych.

 

• Internet bez barier

Instaluj±c na swojej stronie przegl±darkê Intelligent Web Reader lub syntezator mowy IVONA pomo¿esz niewidomemu lub niedowidz±cemu skorzystaæ z informacji.

Wejd¼ - pomo¿esz... i zaoszczêdzisz 3 %.

 

• Energetyka na Konwencie Marsza³ków

29 lutego br. w Rybniku Marsza³kowie Województw RP omawiali sprawy energetyczne.

• Ministerstwo Gospodarki og³osi³o Krajowy Plan Dzia³añ ...

Ministerstwo Gospodarki og³osi³o Krajowy Plan Dzia³añ dotycz±cy efektywno¶ci energetycznej EEAP

• W najnowszym numerze "Energia i Przemys³" ...

W najnowszym numerze "Energia i Przemys³" polecamy artyku³ autorstwa Wojciecha Kwinty "Efektywno¶æ energetyczna kosztuje".
Panowie: Micha³ Zakrzewski z CECED Polska i Jacek Walski z AM PREDA komentuj± za³o¿enia do projektu ustawy o efektywno¶ci energetycznej.

• Ka¿dy, kto zechce ogrzewaæ swój dom biomas± ...

Ka¿dy, kto zechce ogrzewaæ swój dom biomas±, zbuduje elektrowniê wodn± lub wiatrak produkuj±cy energiê elektryczn±, ju¿ wkrótce bêdzie móg³ dostaæ po¿yczkê od pañstwa na preferencyjnych warunkach. Projekt odpowiednich przepisów przygotowuje Ministerstwo Gospodarki.

"Pracujemy z Bankiem Ochrony ¦rodowiska nad szczegó³ami proekologicznej oferty kredytowej. Nie wykluczamy nawet, ¿e po¿yczki mog± byæ bezzwrotne" - powiedzia³ "Polsce" Eugeniusz Postolski, wiceminister gospodarki.

• Nowe projekty Komisji Europejskiej

Komisja Europejska og³osi³a projekty dokumentów dotycz±cych ograniczenia emisji dwutlenku wêgla oraz wiêkszego wykorzystania odnawialnych ¼róde³ energii.

• Gminne planowanie energetyczne

W ci±gu 10 lat tylko 707 polskich gmin opracowa³o projekty za³o¿eñ do planu zaopatrzenia w ciep³o, energiê elektryczna i paliwa gazowe.

• PREDA podjê³a wspó³pracê z ELEVER

AM PREDA wspólnie z firm± ELEVER prowadzi audyty elektroenergetyczne dla samorz±dów i podmiotów gospodarczych. Je¿eli jeste¶ zainteresowany sprawdzeniem, czy masz mo¿liwo¶æ zaoszczêdzenia na rachunkach energetycznych wype³nij poni¿szy druk i wy¶lij

 

Logo Elever

Utrzymanie oraz zarządzanie: MW  
Prawa autorskie: ZIGY